АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.

ПРОФИЛИ НА ОСНОВНИТЕ ПОЧВЕНИ РАЗЛИЧИЯ

(дълбоки почви и хумусни области)

 

ХОРИЗОНТИ

А (А1) – Хумусен

А1 – Елувиален

B – Илувиален

C – Почвообразуващи минериали, засегнати от почвообразуване

D – Твърда скала

G – Глеев

g – Глеевиден

k – Карбонатен

(s) – Соленосен

орн – Орница

ЧЕРНОЗЕМНИ ПОЧВИ

Фиг. 1

Фиг. 2

Фиг. 3

Фиг. 4

Фиг. 5

Фиг. 6

Фиг. 7

Фиг. 8

Фиг. 9

Фиг. 10

Фиг. 11

Фиг. 12

Фиг. 13

Фиг. 14

Фиг. 15

Фиг. 16

Фиг. 17

Фиг. 18

Фиг. 19

Фиг. 20

Фиг. 21

Фиг. 22

Фиг. 23

Фиг. 24

Фиг. 25

Фиг. 26

Фиг. 27

Фиг. 28

Фиг. 29

Фиг. 30

Фиг. 31

1. Карбонатен чернозем върху песъчлив льос – гр. Лом, Михайловградски окръг.

 

2. Типичен чернозем върху глинесто-песъчлив льос – с. Расово, Михайловградски окръг.

 

3. Излужен чернозем върху песъчливо-глинест льос – с. Медновец, Михайловградски окръг.

 

 

4. Излужен глинест чернозем върху плиоценски наноси – с. Крапчене, Михайловградски окръг.

 

5. Оподзолен чернозем (тъмносива горска) върху старокватернерни наноси – гр. Михайловград.

СИВИ (КАФЯВО-КАНЕЛЕНИ) ГОРСКИ ПОЧВИ

6. Сива върху льосовидни песъчливи глини – с. Козлево, Шуменски окръг.

 

7. Сива (кафяво-канелена) върху льосовидни глини – с. Бохот, Плевенски окръг.

 

8. Сива (кафяво-канелена) върху старокватернерни наноси – с. Старо Оряхово, Варненски окръг.

 

 

9. Сива (кафяво-канелена) върху плиоценски наноси – с. Вирове, Михайловградски окръг.

 

10. Псевдоподзолиста, глеевидна (светлосива) върху старокватернерни наноси – с. Главаци, Михайловградски окръг.

КАНЕЛЕНИ ГОРСКИ ПОЧВИ

11. Типична канелена върху плиоценски наноси – с. Татарево, Пловдивски окръг.

 

12. Излужена канелена върху плиоценски наноси – гр. Димитровград.

 

13. Силно излужена до слабо оподзолена канелена върху плиоценски наноси – гр. Карнобат.

 

 

14. Силно излужена до слабо оподзолена канелена върху андезитни скали – с. Изгрев, Бургаски окръг.

 

15. Канелена псевдоподзолиста, глеевидна върху старокватернерни наноси – с. Приморско, Бургаски окръг.

СМОЛНИЦИ

16. Типична смолница върху плиоценски наноси – с. Сарафово, Бургаски окръг.

 

17. Излужена смолница върху плиоценски наноси – с. Средец, Старо-Загорски окръг.

 

18. Излужена смолница върху андезитни наноси – с. Глумче, Бургаски окръг.

 

 

19. Деградирана смолница върху плиоценски наноси – с. Ясна поляна, Бургаски окръг.

 

20. Псевдоподзолиста смолница върху андезитни наноси – с. Веселне, Бургаски окръг.

ЛИВАДНИ ПОЧВИ

21. Алувиално-ливадна – гр. Кричим, Пловдивски окръг.

 

22. Ливаден солончак – с. Белозем, Пловдивски окръг.

 

23. Солончак-солонец - с. Белозем, Пловдивски окръг.

 

24. Ливадно-блатна – с. Садово, Пловдивски окръг.

ПЛИТКИ ПОЧВИ В ПОЛУПЛАНИНСКИТЕ И ПЛАНИНСКИ ОБЛАСТИ

25. Сива (сиво-кафява) върху пясъчници – гр. Елена, Велико-Търновски окръг.

 

26. Излужена канелена върху варовити пясъчници – с. Приморско, Бургаски окръг.

 

27. Силно излужена до слабо оподзолена канелена върху гранити – с. Бегово, Пловдивски окръг.

 

28. Кафява горска върху кристалинни шисти – Родопи.

 

29. Планинско-ливанда върху филити – Стара планина.

 

30. Рендзина върху сарматски варовици – Добруджа.

 

31. Неразвита върху андезит – Странджа.

Профили на почвените различия от р. ДУНАВ до РОДОПИТЕ

(приблизително по линията Плевен – Пловдив – Смолян)

Компания "АгроБиоСтим" ООД

ВАШИЯТ ПАРТНЬОР В МОДЕРНОТО И БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ!

"АгроБиоСтим" ООД

гр. Каварна