АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.

ПОЧВИ

Разделът обхваща 3 карти и 31 почвени профили.

ПОЧВЕНА КАРТА

 

Тя е составена през 1968 г. в М 1 : 1 000 000 и напълно отразява основните закономерности на почвите и другите фактори. Характеристиката на почвите е разделена на дълбоки (образувани в плиоценки и квартернерни наноси) – в полските области и плитки (предимно върху твърди скали) – в планинските области на страната. При дълбоките почви са дадени също така и по-силно еродираните почви.

ПОЧВЕНО-ГЕОГРАФСКИ РАЙОНИ

 

В картата са дадени 3 зони: севернобългарска лесостепна, южнобългарска ксеротермална и планинска; 5 подзони заедно с 2 пояса за планинската зона; 26 провинции, от които 5 специално в планинските пояси и 49 района изключително за полските зони, подзони и провинции.

МЕХАНИЧЕН СЪСТАВ НА ПОЧВИТЕ

 

Той определя характера на минералната част на почвата – при условията за страната тя е над 95-98%. С този показател са свързани водните, въздушните, механо-технологичните и др. своиства на почвата и нейното плодородие. Текстурен коефициент на почвите, който определя отношението на иловите фракции (0,001 мм) в илувиалния и лежащия над него хумусен хоризонт. В картата са дадени 12 различия по механичен състав, от което 11 – за повърхностните хоризонти на почвите в полските райони и текстурния коефициент на съответните почви. Последнето различие – каменисти, е дадено само за почвите в планинските райони и то повече или по-малко условно.

ПОЧВЕНА РЕАКЦИЯ

 

Най-важен показател, от който зависи както агрохимичните свойства, така и състоянието на почвините колоиди, а във връзка с тях и текстурния коефициент на почвата. Почвите са групирани на 8 категории, които дават достатъчно ясна представа за реакцията на почвите в страната.

ПОЧВЕНИ РЕСУРСИ

 

Това са най-важените елементи на екологичната среда, които определят условията на селскостопанското производство. Те са дадени като почвени различия, отделно по окръзи и общо за страната. За тяхното изразяване са използвани колонки, както за дълбоките (в числител), така и за плитките почви (в знаменател), като за основа се използва мащаб 1 мм = 100 000 декара. Всяка колонка е оцветена с цвета на съответната почва като е дадено и нейното цифрово обозначение по почвената карта.

ПОЧВЕНО-ЕРОЗИЙНИ РАЙОНИ

Картата е съставена през 1959 г. по данните от 1950 г.

ДЪЛБОКИ ПОЧВИ

в равнинните и хълмисти области

(предимно върху плиоценски и кватернерни наноси)

1 – Карбонатни черноземи

2 – Типични черноземи

3 – Излужени черноземи

4 – Тежки глинести черноземи

5 – Силно излужени и оподзолени (лесивирани) черноземи и тъмносиви горски

6 – Тъмносиви горски

7 – Сиви (лесивирани) горски

8 – Светлосиви горски (псевдоподзолисти) глеевидни и неглеевидни

9 – Карбонатни и типични смолници

10 – Излужени смолници

11 – Типични канелени горски

12 – Излужени канелени горски

13 – Силно излужени и слабо оподзолени (лесивирани) канелени горски

14 – Нискодолинни (мощнохумусни) силно излужени до слабо оподзолени (лесивирани)

15 – Канелено-подзолисти (псевдоподзолисти) глеевидни и неглеевидни

16 – Рендзини (хумусно-карбонатни)

17 – Ливадно-канелени

18 – Ливадни черноземи

19 – Ливадни смолници

20 – Алувиални и алувиално-ливадни

21 – Делувиални и делувиално-ливадни

22 – Ливадни и торфено-блатни

23 – Засолени

ЕРОЗИРАНИ ПОЧВИ

24 – Ерозирани карбонатни и типични черноземи

25 – Ерозирани излужени черноземи

26 – Ерозирани сиви горски

27 – Ерозирани сиви горски с рендзини

28 – Ерозирани излужени канелени

29 – Ерозирани канелено-подзолисти (псевдоподзолисти)

30 – Ерозирани смолници

31 – Варовити скали

ПЛИТКИ ПОЧВИ

в полупланинските и планинските области

(предимно върху твърди скали)

32 – Сиви горски

33 – Светлосиви горски (псевдоподзолисти)

34 – Сиви горски с рендзини

35 – Сиви горски с кафяви горски

36 – Излужени канелени горски

37 – Канелени горски с рендзини

38 – Силно излужени до слабо оподзолени (лесивирани) канелени горски

39 – Канелено-подзолисти (псевдоподзолисти)

40 – Жълтоземно-подзолисти (псевдоподзолисти)

41 – Кафяви горски

42 – Тъмнокафяви и тъмноцветни горски

43 – Кафяви горски с рендзини

44 – Планинско-ливадни

45 – Ренлзини (хумусно-карбонатни)

ПОЧВЕНО-ГЕОГРАФСКИ РАЙОНИ

Компания "АгроБиоСтим" ООД

ВАШИЯТ ПАРТНЬОР В МОДЕРНОТО И БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ!

"АгроБиоСтим" ООД

гр. Каварна