АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.

ФАЗИ В РАЗВИТИЕТО НА ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ

 

ПОКЪЛНВАНЕ И ПОНИКВАНЕ

 

    Покълнването е превръщането на спящия зародиш в нарастващо растение. За да се осъществи този процес, са необходими определени условия – съответна влажност на почвената среда, съответна температура и наличност на въздух. За да започнат растежните процеси, зърното трябва да поеме определено количество вода. Това количество варира от 25 до 60% от теглото на зърното в зависимост от вида на житното.  След повишаването на влажността зърното увеличава обема си до известен размер. Това състояние нарича НАБЪБВАНЕ. Второто важно условие за осъщестняването на покълнването е температурата. Необходимо е тя да бъде над известна граница (1-13OС).

Недостигът на влага за осъществяване на набъбването е причина за активизиране на дишането, в резултат на което теглото на зърното намалява и мощността на полученото растение е по-слаба. Прекомерната влага пък подтиква към силно развитие някои почвени микроорганизми – бактерии и плесени, - които също смущават процеса на покълнването. Торенето с високи дози минерални торове, особено ако са внесени присеитбено, забавя процеса на набъбването.

    За да се осъществи процесът на покълнването, освен поемането на вода е необходимо зърното да получи и определена температурна сума (50-60ОС), което може да стане за различно време в зависимост от състоянието на температурния фактор. При оптимална влага и температура 10-12ОС се осъществява за 5 дни, а при 20-25ОС – за 2-3 дни.

    Наличността на въздух е третий фактор, от който зависи правилното протичане на първата фаза от развитието на житното растение. При недостатъчен приток на кислород – покълнването и поникването се забавят значително.

    Покълнването приключва, когато се покаже колеоптилът и централният първичен корен достигне на дължина половината от дължината на зърното.

 

    Следващ етап в развитието е поникването. Смята се, че житното растение е поникнало, когато колеоптилът се е удолжил 0,5-1 см над повърхността на почвата и на върха му се покаже първият зелен лист.

    Младо растение и особено кълнът може да понася разки намаления на влагата в почвата. Изпадането в състояние на анабиоза е свързано с намаляването на жизнеспособността, а в някои случаи и на продуктивността; затова не е желателно от производствено гледище.

 

    Покълнването и поникването са важни процеси в развитието на житното растение. От това, как ще протекат, зависи какъв брой растения ще се получи след сеитбата и какъв ще бъде характерът им – жизнеспособни или с намалена жизнеспособност, изравнени по възраст или неизравнени. Смущенията в това отношение дават много силно отражения върху добива, затова се отбележи, че у нас през тези фази от развитието се допускат най-често грешки, които не може да се поправят до края на вегетацията.

    За да се осъществи процес от покълнването и поникването и да започнат растежните процеси, зърното трябва да се третира с «НАТУРАЛНИ СТИМУЛАТОРИ ЗА СЕМЕНА» - уникален продукт на фирма «АгроБиоСтим», осигуряващ кълняемостта и кълняемата енергия на семена,

стимулира коренообразуването и увеличава кореновата маса до два пъти в сравнение с традиционните технологии, подтиска чувствително възможността за появата на кореново гниене и други гъбни заболявания, причинени от почвени патогени.

 

ТРЕТИ ЛИСТ

 

    Тази фаза настъпва, когато третият лист достигне дължина 1-1,5 см.

    През периода от поникването до появяването на третия лист се разрастват заложените през ембрионалния период части на растението – подземните междувъзлия, корените и листата. Поради удължаването на хипокотила, на второто, а понякого и на третото и четвъртото междувъзлие възелът на братенето се изнася към повърхността на почвата на постоянно място. Хипокотилът се удължава при овеса, царевицата, просо, метлата и ориза, а при останалите житни се удължава (получава окончателната си дължина през ембрионалния период).

    От дължината на подземните междувъзлия зависи положението на възела на братенето в почвата. Дължината на подземните междувъзлия и положението на възела на братенето в почвата зависят от много условия. На първо място в това отношение силно влияние оказва естеството на житното растение, характерът на семената, светлината, температурата и влагата. Важно е значението и на хранителните вещества и времето на засяване. В нормално наторена почва възелът се залага дълбоко, както и в случаите, когато сеитбата е извършена в най-благоприятен срок.

 

 

    От положението на възела на братенето зависят много прояви, които стоят в пряка връзка с продуктивността. Колкото той е заложен по-дълбоко, толкова по-интензивно протича братенето. От дълбочината на залагане зависи и презимуването. При това положение те проявяват и по-голяма устойчивост към полягане, изтегляме и нападение от болести и неприятели.

    Правилното протичане на растежните процеси през тази фаза дава отражение върху първичните и една част от вторичните корени и върху първичната листна повърхност, от които зависи характерът на автотрофиото хранене в началните етапи и използуването на вегетационните фактори за изграждането на биомаса.

    При зимните житни есенно листно подхранване с «ОМ ТОР ЗА ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК – ЕСЕН» (във фаза 3-ти лист на културите) спомога за увеличаване на асимилиращата поверхност още в начало на развитието и за по-пълно използуване на растежните фактори през есенния период. Листно подхранване с «ОМ ТОР ЗА ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК – ЕСЕН» укрепва имунната система на младите растения и стимулира формирането възела на братене (образуване 4-8-12 и повече продуктивни братя), осигурява зимен почвен запас от хранителни вещества и натрупване на голямо количество асимилати в растенията които предпазва посева от измръзване и други зимни повреди (виж. Фото).

Периодът от поникването до появяването на третия лист има различна продължителност – 15-20 дни. Тя зависи от естеството на растението и от условията на отглеждане.

 

БРАТЕНЕ

    За начало на тази фаза се приема показването на първия брат под колеоптила или влагалището на първия зелен лист.

 

    Братенето е разрастване на странмчните пъпки на централното стъбло. Този процес започва непосредствено след залагането на възела на братенето.

 

    При навременна сеитба и нормални метеорологични условия през есента при зимните житни се разрастват 2-3 братя, чиито пъпки се залагат през ембрионалния период и са свързани с типично вегетативната част на стъблото. Останалите пъпки (3-4) се развиват през пролетта.

    Броят на братята на едно растение характеризира братимата му сила. Тя се определя от много условия – естеството на растението, положението на възела на братенето в почвата, броя на растенията на единица площ, торенето, състоянието на влагата, температурата, осветлението, продължителността на яровизационния стадий и др.

Способността за братене осигурява възможност за получаване на посев с оптимална гъстота на стъблата. Тя е от особено голямо значение за житните, които се отглеждат със слята повърхност – пшеница, ръж, екемик, ориз и др. Величината на добива тук стои в тясна връзка с така наречената продуктивна братимост – броя на братята, които дават нормално развито съцветие, при нашата технология продуктивна братимост е 6-12 брат (виж. Изпитания).

    При съвременния високоинтензивен производствен процес братенето изпълнява и друга важна функция – да създава още много рано в развитието подходяща листна повърхност за максимално използуване на растежните фактори и за синтезирането на по-голямо количество органична материя. То важи особено много за пшеницата, ръжда, ечемика, ориза и др. Получените братя служат и за вместилище на създадените през вегетацията резерви, които се използуват по-късно при изграждането на зърното.

    Приз фазата братене наред с развитието на страничните пъпки се осъществява и разрастването на по-голямата част от вторичните корени. Появата на всеки брат се съпътствува с развитието на специфичен за всяко житно брой корени, свързани с основата, а в някои случаи и с горната част на съответното междувъзлие.

    Братенето се съпътства и с разрастване на листата, които се диференцират през първия етап от органогенеса. В резултат на това се подобрява връзката както с почвената, така и с външната среда.

 

    При фазата братене, която има значителна продължителност – при някои житни обхваща есенния и раннопролетния период на развитие – се създава гъстотата на посева, образуват се стъблата, които впоследствие ще носят съцветията. С оглед на това тя има особено значение за производството и познаването и умело й регулиране има голям производствен смисъл.

 

ВРЕТЕНЕНЕ

 

    За начало на тази фаза се приема моменът, когато на централното стъбло на растояние 1,5-2 см от повърхността на почвата се очертае първият стъблен възел. През нея се разрастват надземните междувъзлия и свързаните с тях листа. Натълно се оформя и съцветието.

    Първото надземно междувъзлие достига 3-4 см дължина. При добре овлажнена почва и при намалено осветление то може да достигне и 10 см.

 

    Почти едновременно с удължаването на първото междувъзлие започва да се разраства и второто. Останалите междувъзлия се удължават последователно. Удължаването на последното междувъзлие продолжава и след като се покаже съцветието. При цъфтежа стъблото достига окончателната си дължина. Най-голяма е дължината на най-горното междувъзлие.

 

    Паралелно с разрастването на междувъзлията получават окончателните си размери и листата. От външните фактори силно влияние оказват температура на околната среда, почвената и атмосферната влага, осветление и храненето. При силно засушаване нерестването на най-горното междувъзлие се прекратява сравнително рано и съцветието не се изнася от влагалището на най-горния лист.

 

    В края на братенето и начало на вретененето се изгражда съцветието. Този процес фактически започва след създаването на условия за протичането на светлинния стадий. Формирането на съцветието се направлява от същите фактори, както и растежът на всяка растителна част – светлина, топлина, хранителни вещества и вода. Голямо значение тук има състоянието на факторите не само през периода на изграждането на съцветието, но и преди това. Трябва да се изтъкне, че през тази фаза се изменят рязко изискванията към хранителните вещества и водата. През този период, който трае 3-10 дни, листно подхранване с «ОМ ТОРОВЕ» («AgroBioStim»), промените във водоснабдяването и температурата може да дават съществени отражения върху развитието на съцветието. Листно подхранване с «ОМ ТОРОВЕ» довежда до създаването на съцветие с големи размери, което е предпоставка за получаване на висок добив и бързо възстановята преболедували или боледуващи растения. Това налага да се познават основно тези процеси и агротехническите мероприятия да се свържат с тях. Научно обоснованото отглеждане изисква и подробно да се наблюдава органогенезисът, особено през този период.

    Тъй като през фаза вретенене се разрастват вегетативните части и плодният орган, от чиито размери зависи до голямо степен продуктивността на растението, тя е много важна от производствено гледище.

 

ИЗКЛАСЯВАНЕ (ИЗМЕТЛЯВАНЕ)

 

    За начало на тази фаза се приема показването на половината на класа или на метлицата от влагалището на най-горния лист.

    Поради силното нарастване на най-горното междувъзлие през тази фаза напълно оформеното съцветие се показва навън. Този процес има различна продължителност при отделните житни. Най-дълго изкласява ръжда, а сравнително по-кратко – ечемикът.  Пшеницата заема средно положение. Високата температура и понижената влажност на въздуха действуват ускоряващо.

    Скоростта на изкласяването (изметляването), както и характерът му – дружно или проточено – оказват влияние върху добива и върху времето на прибиране на реколтата.

Листно подхранване в този период с «ОМ ТОРОВЕ» производител «АгроБиоСтим» ООД създават предпоставки за повишаване на добивите с над 20-30% при житни култури и качеството на реколтата.

ЦЪФТЕЖ

 

    За начало на тази фаза се приема моменът, когато цветчетата от средата на класа или от върха на метлицата разтворят цветните си обвивки и прашниците с напълно узрелия прашец се разпукнат.

    Цъфтежът на отделните цветчета на един клас или метлица не става едновременно. Най-напред цветят цветчетата, които се намират малко под средата на класа. При житните със съцветие метлица този процес започва от върха на съцветието и се пренася към основата.

Тази фаза има различна продължителност при отделните житни. Най-бързо протича при ечемика, а най-бавно – при ръжда. Сухо и топло време ускоряват цефтежа.

    Цъфтежът е важна фаза от развитието на житните. При неправилно протичане голяма част от цветовете не се оплождат и съцветието остава с малък брой зърна. През тази фаза определя броят на зърната, който е важен елемент в структурата на добива. Познаването на особеностите й е важно условие в борба за получаване на висок и качествен добив.

 

НАЛИВАНЕ И УЗРЯВАНЕ

 

    След оплождането в семепъпката стават важни морфолого-анатомични и химични изменения, в резултат на които се изгражда зърното.

 

    Най-силно увеличаване на сухото вещество се наблюдава през първите 20 дни, след което този процес постепенно затихва. Върху нарастването на зърното и състава му оказват силно влияние температурата, водоснабдяването и храненето на растението.

 

    Както предишните фази, така и фазата оплождане на семепъпката и формирането и узряването на зърното имат особена важност от производствено гледище. Докато характерът на развитието до оплождането на семепъпката определя мощността на съцветието и броя на цветовете, състоянието му след това дава отражение върху качеството на зърното и теглото му, които са важни елементи на добива.

Компания "АгроБиоСтим" ООД

ВАШИЯТ ПАРТНЬОР В МОДЕРНОТО И БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ!