АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.

ПЪТИЩА И СПОСОБИ ЗА БИОЛОГИЧЕСКА УТИЛИЗАЦИЯ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОРГАНИЧНИТЕ ОТПАДЪЦИ ВЪВ ФЕРМЕРСКИТЕ СТОПАНСТВА В БЪЛГАРИЯ

 

(Стратегия на безотходната биотехнология)

«АгроБиоСтим» ООД, гр. Каварна

 

    През последните години в ЕС се изучават възможностите и се разработват най-ефективни способи за утилизация на органични отпадъци (рециклиране) и използване на продуктите от нея в селското стопанство. В България и до сега утилизацията и рециклирането на органичните отпадъци от фермерски стопанства са актуални проблеми, които имат важно екологично и икономическо значение.

    Опитът на европейските страни е необходимо да се разпространи и в България. Идва времето, когато проблемите на утилизацията на твърдите фракции оборски тор и рециклирането на хранителните вещества изискват неотложно разрешение. Въз основа на анализа на литературните данни и опита на другите страни, а също и опита от дейността на фирмата «АгроБиоСтим» ООД - в областта на вермокултивирането предлагаме схема за утилизация и рециклиране на органичните отпадъци във фермерските стопанства на страната.

    Икономически и екологически приемливият план, или тактиката и стратегията на безотпадъчната и екологически чистата биотехнология в настоящия момент е ключът към успеха на деловото сътрудничество между нашата фирма и фермерските стопанства в България.

    Освен това стратегията на безотпадъчната биотехнология, като по-творческа, слага равенство между понятията «отпадъци» и «неефективност на производството» и представлява сама по себе си нов образ на мислене.

 

 

1. УТИЛИЗАЦИЯ НА ТЕЧНАТА ФРАКЦИЯ ОТ ОБОРСКИ ТОР

 

    В пречиствателните съоръжения в аеротанковете става натрупване на активна тиня, която сама по себе си представлява биомаса от бактериално- гъбично съобщество. Тази маса е много ценна суровина. Много добре известни е препарати, който се използва в качеството на органичен тор. Тези препарати представлява сух прах от активна тиня. Преди всичко трябва да отбележим, че активната тиня в течен или в сух вид, може да се използва като оганичен тор в селското стопанство. Освен това може да се използва като изходен материал за получаване на редица ценни препарати от биологично активни вещества, а също така в качеството на добавка при производството на хуминови препарати от ломбрикомпост. Освен това е необходимо да се проведат изследвания за използването на активната тиня в процесите на ломбрикултивирането.

 

 

2. УТИЛИЗАЦИЯ НА ТВЪРДАТА ФРАКЦИЯ ОТ ОБОРСКИ ТОР

 

    Твърдата фракция от оборския тор представлява най-голям интерес в качеството си на източник на хранителни вещества. Преди всичко, като резултат на своята физиология, организмът на животните усвоява незначителна част от храната. Този процес се засилва и от това, че обичайните храни са небалансирани по белтъчини, аминокиселини и витамини, а вносните премиксове (витаминни добавки) в сегашно време са твърде скъпи за обикновените стопани.

    Ето защо фирма «АгроБиоСтим» ООД предлага комплексно решение на този проблем. Има две страни на този екологичен и икономически проблем:

    • рециклиране на оборския тор и получаване от него на пълноценна храна за животните;
    • балансиране на продаваните храни, използвайки в качеството на премикс препарати, получени при биологичната преработка на оборския тор.

 

    Много фермери решават проблема с ежедневно натрупващите се отпадъци по най-обикновен начин - чрез извозване на течните и твърди фракции от оборски тор към околни полета. Такава практика е едновременно икономически неизгодна и екологично престъпна.

 

    Преди всичко е необходим голям тракторен парк, превозването на оборския тор на далечни разстояния увеличава разхода на дизелово гориво, а внасянето на големи дози течен оборски тор отравя околната среда.

 

    Рециклиране.

 

    В много страни проблемът с рециклирането на оборския тор в храна за животните е успешно решен. Твърдата фракция от оборския тор се отделя чрез центрофугиране, промива се и се суши. След това се добавят премиксове и се получава гранулирана храна. Смята се, че по този начин се връща от отпадъците поне половината от неизползваната храна. В много стопанства в света е натрупан опит с преработката на оборския тор в комбинирани храни за животните. Този опит може не само да бъде пренесен, но и да бъде усъвършенстван, като се използват в качеството на премиксове добавки от различни препарати с биологично активни вещества, паста или сух прах от дъждовни червеи, личинки и ломбрикомпост. Тези добавки могат напълно да заменят вносните премиксове, тъй като съдържат в себе си всички пълноценни белтъчини, всички незаменими аминокиселини, витамини, хормони и други биологични активни вещества.

    В световната литература има многочислени данни за хранителната ценност на подобен род добавки при храненето на различни селскостопански животни. Освен това много стопанства в света имат практически опит при отглеждането на свине да използват като хранителна добавка дъждовни червеи и ломбрикомпост. Но е необходимо да се проведат както лабораторни изследвания, така и практически изпитания при използването като премиксове на такъв вид добавки.

 

 

    Компостиране.

 

    В днешно време в европейските страни все повече се разпространява компостирането на органични отпадъци по пътя на биологично разложение. Там се утилизира приблизително 40% от утайката в дъждовните и замърсени води и се използва в селското стопанство. Компостът представлява хумусообразна субстанция, която подобрява свойствата на почвата.

 

    Независимо от това, че съдържанието на хранителни вещества в компостираната утайка се понижава в процеса на преработка, други негови преимущества, а именно ликвидирането на патогенните микроорганизми, на семената на плевелите и снижаване на съдържанието на вода, правят този метод на рециклиране в някои случаи много по-привлекателен.

    Ние смятаме, че в дадения случай организирането на крупно мащабно компостиране на оборски тор е нерентабилно. Този процес е твърде продължителен по време. Той изисква наличието на големи производствени помещения или бетонирани площадки, специално приспособена техника, а така също големи разходи по контролиране на процесите на компостиране, за да се получи качествен краен продукт.

 

 

    Метантенки.

 

    Един от ефективните способи за утилизация на органичните отпадъци е поставянето им в анаеробни условия в специални реактори - метантенки. Крайният продукт от такава преработка е течен компост, който може да се използва в качеството на органичен тор, а и като биогаз (смес от въглероден газ и метан), който пък намира приложение като гориво. Такава крупна мащабна технология изисква скъпо струващо оборудване, специално подготвени специалисти. С най-голяма переспектива и най-голям интерес представляват малките биоенергетични инсталации, които могат да обезпечат безплатна енергия за вермокултиваторите или за уредбите за сушене на оборския тор.

    Така например 40-литровата инсталация «БИОКОН» е способна да утилизира битовите отпадъци и напълно да обезпечи с топлина личното стопанство. Такива инсталации са лесни за подготвяне, инсталиране и експлоатация, безопасни са и с тяхна помощ може да се реши в известна степен енергетичния проблем.

 

 

    Ломбрикултивиране (биотор).

 

    Най-ефективен и най-рационален способ си остава преработката на органични отпадъци, в частност на оборски тор, с помощта на дъждовните червеи. Крупно-мащабното ломбрикултивиране ще позволи да се решат едновременно и екологични и икономически проблеми:

    • да се утилизират органичните отпадъци;
    • да се рециклират във висококачествен органичен тор (ломбрикомпост) и висококачествена белтъчна хранителна добавка за животните.

    Фирма «АгроБиоСтим» ООД е разработила и е готова да внедри малки биофабрики за екологично чиста и безотпадъчна преработка на органични отпадъци с краен продукт - ломбрикомпост.

    При крупно мащабна преработка на различни органични отпадъци с помощта на дъждовните червеи се получават два основни продукта - ломбрикомпост и белтъчна маса от самия продуцент. Всеки един от тях представлява сам по себе си уникална природна изходна суровина за производство на редица ценни препарати от биологично активни вещества, които намират широко приложение в селското стопанство, ветеринарната медицина и др. По-долу прилагаме кратко описание на някои продукти и препарати от ломбрикомпоста и тъканта на червеите.

 

3. ХУМИНОВИ БИОПРЕПАРАТИ ОТ ЛОМБРИКОМПОСТ

 

 

    Пастообразен ломбрикомпост.

 

    Известен е унгарски препарат «Паста биохумусова» на фирмата «KUN – WURM», която представлява водна пастообразна суспензия на фината фракция на биохумуса. Фирма «АгроБиоСтим» ООД се произвежда биопродукт: Биопаста «ПЛДОДОРОДИЕ» и др., който не е аналог на унгарския продукт. Ние сме разработили нов пастообразен биопродукт, получен от ломбрикомпост без да е подлаган предварително на фракциониране с помощта на специална обработка. Така всички важни за растежа и развитието свойства на ломбрикомпоста остават непроменени. Освен това всички компоненти на ломбрикомпоста в нашия биопродукт са във водоразтворимо състояние. Биопаста може да се използва както за кореново подхранване, така и като възстановител на почвеното плодородие. В такава биопаста могат да се добавят различни добавки (микро- и макроелементи, обеззаразяващи вещества и пр.), което може да доведе до производството на различни по свойства препарати за различни култури и почви, които да са от полза за овощари, градинари и цветари.

    Възможно е и получаването на пастообразен препарат от ломбрикомпоста и активната тиня.Такъв препарат ще има още по-голям спектър от качества и свойства. Активната тиня притежава силно дезодориращи свойства, а екстрактът от нея съдържа редица важни биологични активни вещества, които в ломбрикомпоста няма.

    Производството на горепосочените видове продукти не изисква скъпоструващо оборудване, използваните реактиви са евтини и нетоксични. Необходимо е да отбележим също, че този биопродукът е ефективен и много лесен за употреба: 10 кг Биопаста «ПЛОДОРОДИЕ» е еквивалентна на 100 кг биогумус или 1-1,2 тон оборски тор.

    Биопродукти «AgroBioStim» е течни торове и биопрепарати от ломбрикомпост, който се приготвя по оригинална технология, разработена от нашата фирма. Известни са други аналогични препарати от течен биохумус. Нашият биопродукът се явява в известна степен аналог на тези течни хуминови торове и биостимулатори на растежа и развитието на растенията, превъзхожда значително със своите качества тези вносни аналози.

 

 

    Хумати.

 

    При производството на биопродукти «AgroBioStim» разработихме и технология за получаване на хуминови «ЕКОТОРОВЕ» и «ОРГАНО-МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ». Тези соли на хуминовите киселини в концентрации 0,01-0,001% проявяват силно изразени свойства да стимулират растежа и развитието на растенията. Освен това хуматите стимулират растежа и активността на бактериално-гъбичните съобщества в активната тиня и се използват като активиращи добавки в аеротанковете за по-интензивно пречистване на отпадните води. 

    Тези биопрепарати могат да намерят широко приложение и във ветеринарната практика, тъй като хуматите са индуктори на синтеза на интерферона в организмите на животните, могат да се използват като профилактичо средство против различни вирусни заболявания, например - вирусен ентерит при свинете и др.

    При отделянето на хуматите могат да се получат хуминови препарати както в свободен вид, така и като соли на хуминовите киселини и фулвокиселините. В нашата фирма разработваме нови прапарати на базата на фулвокиселини – «РАСТЕЖНИ СТИМУЛАТОРИ ЗА СЕМЕНА» за различни култури растения.

 

 

    Бактериални почвени препарати.

    Широко известни са биопрепаратите от различни почвени бактерии, които се получават от различни природни източници. В ломбрикомпоста се съдържа активно и твърде богато по своя състав бактериално-гъбично съобщество. В момента фирма «АгроБиоСтим» работи по отделянето на бактериални колонии, с цел производство на активна бактериална биомаса – Микробиологичен тор «ЕФЕКТ» и във вид на сухи биопрепарати.

    Те могат да се произвеждат както отделно, така и в качеството на добавки към микроторовете.

 

 

    Натурални микроторове.

 

    На основата на хуматите са известни редица различни биопрепарати-микроторове.

    Такъв е например италианският препарат «ХУМУС ХОБИ» и препарати «Grotek Life™». Тези препарати проявява комбинирано действие върху растенията и като стимулатори на растежа и като антихлорозини.

    В фирма «АгроБиоСтим» разработваме различни варианти на Натурални микроторове за различни почви и различни култури растения, т.е. на практика е открито производството на различни гами биопрепарати-микроторове «НАТУРАЛНИ ДЕФИЦИТ КОРЕКТОРИ».

 

 

    Фитохормони.

    В наше време широко се използват препарати от различен клас фитохормони (хормони на растежа и развитието на растенията). В самия ломбрикомпост освен стимулаторите на растежа на хуминовите киселини и фулвокиселините се съдържа и комплекс от природни фитохормони: гиберилин, цитокинин, ауксин.

    Тези препарати могат да намерят особено широко приложение в производство на «РАСТЕЖНИ СТИМУЛАТОРИ» и в биотехнологиите при клониране на различни растения (например при получаването на безвирусни клонове на картофи и т.н.).

 

 

4. ПРЕПАРАТИ ОТ ТЪКАНИТЕ НА ЧЕРВЕИТЕ

 

    При промишлена или полупромишлена преработка на органични отпадъци освен основния по маса продукт - ломбрикомпост се натрупва и голямо количество биомаса от самия продуцент - дъждовните червеи. Тъканите на дъждовните червеи съдържат до 60-70% висококачествени белтъчини (при сухо тегло) с много високо съдържание на незаменими аминокиселини, като лизин и метионин. От другите ценни компоненти на дъждовните червеи трябва да отбележим масните киселини (6-10%), въглеводород (5-21%), минерални вещества и редица витамини, между които никотиновата киселина (ниацин), рибофлавин (В2), пантотеновата киселина (В комплекс), тиамин (В1), пиридоксин (В6), витамин В12, фолиева киселина и биотин имат особено важно значение.

    По този начин тъканите на дъждовните червеи са потенциални източници на така наречените премиксове, а така също уникална суровина за получаване на особено ценни биопрепарати.

 

 

    Белтъчно брашно.

 

    От биомасата на дъждовните червеи може със съвсем прости способи без използването на скъпо струващо оборудване да се получи сухо брашно, което е особено ценна хранителна добавка за различни животни. Достатъчно е да споменем това, че такъв препарат е натурален мастноснижаващ препарат и средство за засилване на млекоотделянето. Добавянето на такъв препарат в порциона на свинете засилва лактацията. В месното брашно от червеи е възможно да се прибавят различни добавки, например хумат на калий в качеството си на профилактично средство против вирусни заболявания.

 

 

    Биологически активни вещества (БАВ).

 

    За производството на препарати от биологично активни вещества е необходимо да се разработят технологии, които са твърде наукоемки, а освен това е нужно висококласно оборудване и подготвени специалисти. Трябва да се отбележи и фактът, че фармацевтичните препарати изискват ообено дълга проверка и специални разрешителни. Ето защо е възможно производството само на изчистени до определена степен препарати от биологични активни вещества, които да се използват като изходни суровини за фирмите, произвеждащи готови фармацевтични препарати. Такава форма на сътрудничество е доволно изгодна и добре разпространена.

    В САЩ се произвеждат препарати за фармацевтиката и козметиката, например от слузта на дъждовните червеи се приготвя средство против различни заболявания на очите, в това число и на катаракта.

    В Китай се произвежда мазило, съдържащо мастни ненаситени киселини от тъканите на дъждовните червеи, което лекува различни кожни заболявания, включително и рак на кожата.

    От тъканите на дъждовните червеи е възможно да се извлекат препарати с различни ферменти, фактори на растежа, арахидонова киселина и други вещества. Подобни препарати е възможно да се получат в близките години като се използват научно-производствената база на институтите.

 

 

    Зоокомпостиране.

 

    В последните години е разработен много екзотичен метод за утилизация на органичните отпадъци - на оборски тор с помощта на личинките на синантропната муха и на дървесни отпадъци с помощта на термити. Така например 1 тон органични отпадъци се преработва напълно за 5 часа от личинките на домашната муха. При това се получава органичен тор - зоокомпост, притежаващ уникални пестицидни свойства, и 200 кг личинки на мухите. Тази биомаса се суши и представлява сама по себе си изключително ценна хранителна добавка за животните (при определени условия от 1 тон оборски тор се получава 100 кг дъждовни червеи в продължение на половин година).

    Смята се, че с прибавянето на витаминни добавки в храната на животните може да се икономи са почти половината от употребяваното от свинете зърно. Необходимо е да се проведат опити по използването на сухо брашно от дъждовни червеи и личинки от мухи в качеството на хранителни добавки както с цел да се балансират закупените храни, така и за получаване на пълноценни храни от рециклиран оборски тор.

 

    ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На основание на горе изложеното можем да заключим, че е възможно създаването на малоотпадъчно екологическо чисто производство във фермерските стопанства, ако се внедрят някои от биологическите способи за утилизация и рециклиране на органичните отпадъци, оставащи в тези стопанства.

 

"АгроБиоСтим" ООД, гр. Каварна.

Компания "АгроБиоСтим" ООД

ВАШИЯТ ПАРТНЬОР В МОДЕРНОТО И БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ!