АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.

ХУМАТИ И ПОЧВЕНО ПЛОДОРОДИЕ

 

    Плодородието на почвата се определя от количеството на хранителните елементи внесени в нея, от тяхната динамика и от интензивността на техния обмен. Внесени в почвата хуминовите торове са: мощни катализатори на биохимичните процеси протичащи в почвата и на нейната биологична активност, на първо място за сметка на това че органичното вещество на хуматите се използва от почвената микрофлора като източник на енергия и хранителни вещества. Хуматите способстват за увеличаване на числеността на спорообразуващите бактерии (сем. Baccillaceae), плесеновите гъби, актиномицети, целулозни бактерии. Числеността на последните на участъци обработени с хумати се е увеличава от 2 до 5 пъти в сравнение с контролата. В резултат разлагането на органични и дървесни остатъци (целулози, хемицелулози, протеини, лигнин) протича по-интензивно, ускоряват се процесите на хумификация и почвата се обогатява с хумус. Приложението на хуминови торове като Биопаста «ПЛОДОРОДИЕ» и Почвен активатор «ЛИГНОХУМАТ» само след година предизвиква не само количествени, но и качествени изменения на хумуса в почвата.

    В дейностите по подържане на почвеното плодородие е важно да се задейства напълно потенциала на внесените в нея хуминови продукти. По тази причина редуването на културите в сеитбообръщението и състава на самите култури е необходимо да са подбрани по такъв начин, че запасите от органично вещество във вид на растителни остатъци след реколтиране, да бъде достатъчно за «работата» на хуминовите торове.

    Това се осигурява от използването в сеитбообръщенията на многогодишни и едногодишни бобови треви, многогодишни житни треви, зърненобобови култури, царевица за силаж и др. Сламата на житните култури притежава висок коефициент на хумификация и във ферми където има излишък на нефуражна слама е необходимо тя да се оставя в раздробено състояние, равномерно разпределена върху обработваемите площи и да се обработи с хуминови препарати като Микробиологичен тор «ЕФЕКТ» преди заораването в почвата. Тази практика е наложително да се извършва когато след житната култура в сеитбообръщението идва царевица втора култура (за силаж). Когато сламата от житните култури се прибира за фуражни цели или като постеля с хуминови препарати може да се обработи чрез пръскане с Микробиологичен тор «ЕФЕКТ» директно стърнището, непосредствено преди изораването.

Паленето на стърнищата причинява огромна вреда на селското стопаство. Разчетите показват, че изгарянето на стърнища след зърнено житни есенни култури един път в ротация при добив от 3-4 тон/Ха унищожава такова количество органично вещество в повърхностния почвен слой и от следжътвените остатъци, което може да се компенсира само чрез внасянето на 15 тон оборски тор или еквивалентно количество хуминов продукт – 125 кг Биопаста «ПЛОДОРОДИЕ». При изгаряне на стърнища веднъж за ротация при 9-10 полно сеитбообръщение буквално се унищожава ежегодния труд на стопанството по транспорта и внасянето на 4-5 тон оборски тор или еквивалент на хуминов тор като 30-40 кг Биопаста «ПЛОДОРОДИЕ» на хектар.

    За да се снижи деструкцията на хумуса е необходимо да се оставя покрита с растителни остатъци не по-малко от 30% от почвата. В структурата на посевните площи многогодишните треви трябва да участват с дял не по-малък от 16-20%, зърнено бобови култури не по-малко 15-16% и т.н.

    Обработката на сидерални култури с хуминови торове през вегетацията: лупина, грах, рапс и т.н., с тяхното дълбоко заораване в почвата осигурява значително натрупване на хумус.

 

 

ХУМАТИ И ПОЧВЕНА МИКЛОФЛОРА

 

    Действието на хуминовите торове в почвата не се ограничава само с влиянието си върху микроорганизмите «отговарящи» за натрупването на хумус. Внасянето на хумати в почвата значително интензифицира дейноста на различните групи микроорганизми, с които е тясно свързана мобилизацията на хранителните вещества в почвата и превръщането на потенциалното плодородие в ефективно. За сметка на увеличаването на числеността на силикатните бактерии, се получава постоянно допълване на усвоеният от растенията обменен калий. Калиевия хумат увеличава численстта на почвените микроорганизми, разлагащи трудноразтворимите минерални и органични съединения на фосфора.

    След внасянето на хуминови торове «AgroBioStim» и особено на Микробиологичен тор «ЕФЕКТ» се подобрява осигуреността на почвата с усвояеми запаси на азот:

  • численоста на амонифициращите бактерии нараства от 3 до 5 пъти, в отделни случаи е отбелязано десетократно увеличаване на амонификсаторите;
  • на нитрифициращите бактерии от 3 до 7 пъти.

 

    За сметка на подобрените условия на жизнена дейност на свободно живеещите бактерии, при внасянето на Микробиологичен тор «ЕФЕКТ» почти 10 пъти се увеличава тяхната способност за фиксация на атмосферен азот. Установено е стимулиращо действие на хуминови киселини върху грудковите бактерии от род Rhizobium sp., живеещи в симбиоза с бобовите растения, а така също и на ризосферните микроорганизми, обитаващи в зоната на кореновите отделяния (ексудати) на небобовите растения. По такъв начин внасянето на Микробиологичен тор «ЕФЕКТ» в почвата стимулира жизнената дейност на всички типове микроорганизми, фиксиращи атмосферен азот и преобразувайки го в усвоим за културните растения.

    Хуминови киселини в Микробиологичен тор «ЕФЕКТ» способстват за значителна активизация на тези групи микроорганизми, които участват в минерализацията на органичните вещества. В резултат от всичко това почвата се обогатява с достъпни за растенията хранителни елементи.

 

    При разлагането на органичните вещества се образуват много органични киселини и карбонови киселини. Под тяхното въздействие труднодостъпните минерални съединения на фосфора, калция, калия и магнезия преминават във форми достъпни за растенията. При това е важно да се помни, че внасянето на хуминови торове осигурява «превес» на натрупването на органично вещество в почвата над неговото разграждане.

    Макар и съдържанието на хумус в почвите, най-често да не е високо (около и под 10%) от почвената маса, именно за сметка на хумусните вещества в почвата се подържа разнообразието в популациите от микроорганизми.

 

 

ХУМАТИ И ЕКОЛОГИЯ НА ОБРАБОТВАЕМИТЕ ЗЕМИ

 

    Хумусните киселини, явяващи се основно действащо вещество на хуминовите торове притежават способност към образуване на гели. Благодарение на това си качество, след внасянето в почвата на хумати се увеличава нейната влагозадържаща способност. Ако се отчете факта, че над три четвърти от обработваемите площи у нас са неполивни, това свойство на хуминовите торове става особенно актуално. От друга страна, именно за сметка на внесените хумати почвите по-дълго време съхраняват удовлетворителни свойства при интензивно поливане и с внасяне на високи дози минерални торове.

    Почви, където системно се внасят хуминови торове като Почвен активатор «ЛИГНОХУМАТ» са по-устойчиви на въздействието на химически замърсители (радионуклеотиди, тежки метали, пестициди и др.), отколкото на нискохумусни почви.

    В епохата на урбанизацията и отглеждане на селскостопански култури на площи в близост до големи промишлени райони, такива като Пловдив, Кърджали, Перник, Кремиковци, Бургас и др., това е повече от актуално. Почвен активатор «ЛИГНОХУМАТ» се свързва тези вредни съединения, образувайки неразтворими в почвения разтвор комплекси, като по този начин прикъсват техния достъп в растенията, подпочвените води и в атмосферата.

В зони с техногенно замърсяване поливането на почвите с разтвор на хуминовите препарати като Почвен активатор «ЛИГНОХУМАТ» (в конц. 0,1 - 0,01%) рязко повишава биологичната активност на почвата и способства за повишаването на устойчивостта на растенията към вредните замърсявания от промишлените предприятия.

    Съвременото растениевъдство е невъзможно без използването на различни пестициди, необходими за извеждането на борбата срещу болестите, вредителите и плевелите. Обаче използването на тези препарати предизвиква редица сериозни негативни явления поради тяхното натрупване в почвата: загиване на почвената микрофлора, нарушаване на физиологичните процеси в растенията.

    Токсините се натрупват в селскостопанската продукция и влияят негативно на хората. Внасянето на хуминови торове в почвата стимулира дейността на почвените микроорганизми и спомага за по-ускореното разлагагане на пестицидите в почвата. Едновремено повишава устойчивостта на растенията спрямо действието на определени химични препарати и увеличава скоростта на разграждането им в клетките на растенията.

    Внасянето на хуминови торове в почвата сваля отрицателните въздействия от високите дози минерални торове и особено азотни.

 

 

    ОБЩ ИЗВОД: Хуминовите торове определят структурата и плодородието на почвата, вземат участие на практика в регулирането на всички важни нейни свойства.

    Действието на хуминовите препарати не се ограничаава с влиянието на обмяната на веществата в растенията. При системно използване хуминовите препарати подобряват структурата на почвата, нейните буферни и йонообменни свойства, активизира се дейността на почвените микроорганизми, минералните елементи преминават в достъпна за растенията форма.

    Изследванията на много учени установяват, че хуминовите вещества, внесени в почвата преди всичко изменят нейните физични свойства. Хуминовите торове влияят първо на водно-физичните свойства: повишена капилярна и полска влагоемност на леки почви (средно с 20-30%) и водопроницаемостта на тежки почви, подобрява се структурата и водоустойчивостта, намалява се плътността на почвите. Отбелязано е че ниските дози хуминови торове спомагат за повишаване водоустойчивостта на агрегатите, а високите – изменят съотношението на изграждащите я структурни единици в полза на агрономически цените фракции.

 

Всичко това на свой ред е съпроводено с изменение в хумусното състояние и с биологичните характеристики на почвата. Усилване в микробиологичнота дейност се наблюдава както през първата година от внасянето на хуминови торове така и като последействие. Максимална обща численост на почвени микроорганизми се наблюдава през началните фази от развитие на растенията и особенно при използване на твърди форми хумати. Най-силно изразено действие хуминовите торове оказват на следните групи микроорганизми: азотфиксатори, амонификатори и нитрификатори, целулозоразграждащи и масленокисели бактерии. Едновременно с увеличаване числеността на микроорганизмите се усилва и ферментативната активност на почвата, което на свой ред увеличава подвижността на хранителните елементи в почвата.

    По такъв начин, прилагането на хуминови торове съществено изменяя условието на почвеното хранене на растенията, предизвиква активно усилване на процесите на мобилизация на хранителните вещества в усвояема форма за растенията. Почви в които са внасяни хумати се характеризират с добри условия на азотен и фосфатен режим при натрупани в тях хумусни съединения, за сметка на новообразувани хуминови киселини. При което:

  • се усилва подвижността на фосфора в почвата;
          • се усилват процесите на нитратообразуване в почвата, което способства за значително увеличение на общия и белтъчния азот и преобладаване на съдържанието на нитратите над амонячния азот на фона на нарастване на нитрификационната способност и увеличаване отделянето на въглена киселина от почвата. Нараства също и фотохимичната фиксация на азота и достъпността до растенията на органичен азот от почвата;
          • ускорява се постъпването на амонячен, амиден азот и фосфор в растенията. Като резултат се наблюдава увеличение на азот и фосфор в растенията и техният износ;
          • увеличава се концентрацията на желязо, калций, алуминий при снижаване количествата на магнезия, т.е. хуматите оказват съществено влияние на съдържанието и динамиката на почвените катиони, освен калия.

    И така, внасянето на хуминови торове «AgroBioStim» оказва значително влияние на свойствата на почвата.

 

    Още една особеност на хуминовите торве се явява снижението или пълното отстраняване на отрицателните въздействия за растенията, причинении от неблагоприятни абиотични фактории. Така например, при отклонение от условията на хранене от нормата, хуминовите торове са по-ефективни в раните периоди от развитието на растенията при значителен недостиг на фосфор. Хуминовите торове са ефективни при неблагоприятни условия за развитието на растенията. Голям е ефекта от приложението на хуминовите торове дори при отклонение на един единствен фактор за растежа и развитието на растенията от оптималното. Хуминовите торове проявяват защитни свойства: радиационна защита; защита от фитотоксичното действие на хербициди; адсорбционни свойства по отношение на пестицидни остатъци в почвата.

 

    Следователно, действието на хуминовите торове «AgroBioStim» на почвеноото плодородие и добивите от селскостопанските култури може да се представи във вид на комплекс от взаимносвързани процеси:

  • влияние на хуминовите торове като Биопаста «ПЛОДОРОДИЕ» на физико-химичните и физическите свойства на почвата;
         • непосредственото въздействие на хуминов Микробиологичен тор «ЕФЕКТ» върху жизнената дейност на висшите растения и микроорганизмите;
         • усилване на процесите на вътрепочвения обмен със Почвен активатор «ЛИГНОХУМАТ»: адсорбция от торовете на почвени хранителни елементи с подобряване на хранителния режим и развитието на растенията и усилване на биологичната активност.

    Крайният резултат от това взаимо действие се изразява в повишено почвено плодородие и увеличаване на добивите от селскостопанските култури.

 

    Необходимо е да отбележим, че на различни почви ефективността на хуминовите торове до известна степен се различава. Отбелязано е, че преди всичко хуминовите торове най-добре се проявяват на чимово-подзолисти почви, докато на черноземи тяхното действие е по-слабо изявено. В тропичните и субтропичните зони почвите се характеризират като цяло с по-ниско съдържание на органично вещество (респ. хумус) и приложението на хуминови торове е особено ефикасно. Ефективно е приложението на хуминови торове на нискохумусни слабоплодородни почви, а така също и на измити и обезструктурени в резултат на продължително поливане.

 

 

Литература:

 

1. Орлов Д.С. Гуминовые кислоты почв и общая теория гумификации.

2. Горовая А.И., Орлов Д.С., Щербенко О.В. Гуминовые вещества.

3. Орлов Д.С. Свойства органо-минеральных гуминсодержащих удобрений и их влияние на свойства дерново-подзолистой почвы.

 

 

Превед и редакция: Веселин Димов.

Компания "АгроБиоСтим" ООД

ВАШИЯТ ПАРТНЬОР В МОДЕРНОТО И БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ!