АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.

ХУМАТИ И ПОЧВА

 

    Почва – това е повърхностния слой от земната кора, притежаващ плодородие, а плодородието на почвата не е нищо друго освен способността и едновременно да осигурява растенията с вода, необходимите хранителни елементи и въздух а така също и да създава за тях благоприятни условия за растеж и развитие и което в крайна сметка се изразява в получения добив от растенията. Основния показател за почвеното плодородие е съдържанието на хумус – най-важната съставна част на органичното вещество на почвата. В последните десетилетия положението с плодородието на почвите в световен план и в частност в България стремително се влошава. Много често прекомерната употреба или грешките в приложението на минералните синтетични торове води до неоправдани загуби, почвата и растенията не ги усвояват, по-голямата част от тях попада в подпочвените води, замърсява околната среда и увеличава размера на киселите почви. Това е печалната равносметка от игнорирането на законите на почвообразуването и същността на почвата.  Подържането на почвеното плодородие е възможно само при строгото съблюдаване и подържане в почвата на определен баланс между органичните и неорганичните вещества.

 

    През последните години е отбелязано чуствително намаление на съдържанието на хумус в почвите. Снижението в неговите показатели само с 0,1%, при равни други природно-икономически показатели, води до понижение в добива (например: при зърнено житни култури) от 80-100 кг/Ха. В периода на дългата стопанска експлоатация на обработваемите площи в България респ. в света, от орния слой са използвани средно 30-50% от почвените запаси на хумуса, а на отделни площи този показател е още по-висок. Само като информация искам да посоча, че при съдържание от 1% хумус в почвата, растенията имат възможност да използват 20-30 кг Азот на 1 Ха. Нарушен е обективния закон на земеделието – закона за възвръщане на изразходваното, формулиран още от Ю. Либих «Почвата трябва да получава обратно всичко онова, което е взето от нея и не е обезпечено постояно попълване от естествени източници».

    При днешната ситуация в земеделието голяма част от добива се формира за сметка на мобилизацията на почвеното плодородие, без компенсиране на изнасяните с реколтата хранителни вещества, а като следствие, постоянният отрицателен баланс на хранителни вещества изтощава почвата, т.е. разрушава хумуса.

    Обедняването на почвата откъм органични вещества значително усилва процесите на миграция на основните хранителни елементи в по-ниско лежащите почвени хоризонти, особено на леки по механичен състав почви – песъкливи почви, глинисто-песъкливи, а така също и в почвени зони с интензивен промивен воден режим. Значително се разшириха териториите, където активно се развиват ерозионни процеси. Такива площи не само съдържат по-малко хумус, но имат и по-малък хумусен хоризонт.

    Почвите бедни на органично вещество (респ. хумус) стават по-малко устойчиви на постояното въздействие на почвообработващите оръдия в условията на интензивното земеделие и бързо губят такива агрономически ценни свойства като структурност, плътност, порьозност, капилярност, водопроницаемост, влагоемност, които също се явяват показатели на почвеното плодородие.

    Трябва да се отчете факта, че имено хумусът се явява основен източник на хранителни вещества, тъй като в неговия състав влиза почти цялото количество от почвения азот – 98-99%; около 60% от фосфора и сярата, а така също и значителна част от другите хранителни елементи.

    На площите със селскостопанско предназначение при отглеждане на културни растения, даже при високо ниво на агротехника в почвата, като правило, преобладават процеси на разграждане на органичното вещество, вследствие на което почвата обеднява на хумус.  Подържането на почвеното плодородие на земеделските земи по традиционите методи е невъзможно.

    Минералните синтетични торове, попълвайки запасите на хранителни вещества в почвата и подобрявайки кръговрата на хранителните елементи, не влияят на динамиката на съдържанието на общия хумус. Затова за да се прави земеделие, което не е в ущърб на плодородието, трябва да има бездефицитен баланс на хумуса, освен минералните торове, всеки декар земя средно трябва да получава 6-7 тона органични торове. За частично осигуряване с органика на обработваемите площи в България от животновъдството, при най-благоприятните условия ще са необходими най-малко от 15-20 години, и тогава всеки хектар орна земя би получил едва половината от необходимия обем органични торове.

    Недостига на традиционите форми органични торове ни заставя да търсим нови видове органични материали, които да се включват в съвремените агротехнологии. Едни от тях са хуматите. Фирма «АгроБиоСтим» ООД се произвежда хуминов биопродукт: Биопаста «ПЛДОДОРОДИЕ», този биопродукът е ефективен и много лесен за употреба: 10 кг Биопаста «ПЛОДОРОДИЕ» е еквивалентна на 100 кг биогумус или 1-1,2 тон оборски тор.

    Хуминовите препарати във вид на натриеви, калиевии и амониеви хумати са разрешени за приложение в земеделието в целия свят. В съчетание наличните обеми на органичните и минералните торове, хуматите са способни да възстановят плодородието на нашите земи.

 

 

ХУМАТИ И ФИЗИКО-ХИМИЧНИ СВОЙСТВА НА ПОЧВАТА

 

    Внасянето на хуминови торове подобрява физичните, физико-химичните свойства на почвата, нейният въздушен, воден и топлинен режим. Хуминовите киселини заедно с минералните и органо-минералните частици на почвата образуват почвен поглъщателен комплекс, обуславящ нейната поглъщаща способност. Внасянето на хуминови торове: Биопаста «ПЛОДОРОДИЕ» и Почвен активатор «ЛИГНОХУМАТ» води до това, че хумусните вещества, покривайки и слепвайки минералните частици на почвата, способстват за създаването на много ценна водоустойчива троховидно зърнеста структура, подобряваща водопропускащата и водозадържащата способност на почвата а също така и нейната въздухопроницаемост.

    Молекулите на хуматите се включват в почвената структура и в тяхно присъствие рязко нараства обмения капацитет на почвата. Адсорбираните форми на хранителните вещества не се свързват с почвата, не се измиват от почвената вода и се намират в достъпна форма за използване от растенията. По-нататък растенията използват тези адсорбирани вещества, при това много по-интензивно отколкото от почвения разтвор. Отбелязана е способността на хумусните вещества да предотвратяват фиксирането на глинестите минерали на калия и в резултат на това се формират съединения от хелатен тип.

 

    Всички полезни микроелементи са метали и образуват с хуматите в почвата хелатни комплекси, които по-нататък проникват в растенията, осигурявайки тяхното хранене, а желязото и мангана, по авторитетното мнение на редица учени-почвоведи, се усвояват из- ключително под формата на хуминови комплекси.

    Хумусните вещества възпрепятстват необратимата сорбция на фосфатите, свързвайки в комплекси йоните на желязото и алуминия, особено в такива почви където те присъстват в излишък. Хумусните вещества, внесени в почвата, способстват за «закрепването» в нея на хранителните елементи и за тяхната по-рационална употреба от растенията.

    По данни на европейски институти, при обработка на почвата с калиев хумат – Почвен активатор «ЛИГНОХУМАТ» се увеличава степента на използвването от зърнено-житни и фуражни култури на фосфор от почвата с 20-25% и на калий с 23-25%. Други дани сочат, че при използването на хуминови торове на черноземи се повишава съдържанието на подвижен фосфор в почвата 1,5-2 пъти и на амонячен азот 2-2,5 пъти.

    По дани на американски учении хуматите способстват за подобряване на снабдяването на растенията с хранителни елементи, предотвратявайки измиването на лесноразтворимите соли на калия, азота и увеличават достъпа в растенията на фосфатните соли на калция, магнезия, алуминия и желязото. В техните опити е установено, че 0,1% -ен хуматен екстракт освобождава от почвата фосфор със скорост 100 мг фосфор в седмица на 100 г почва.  Приведените резултати от научни опити окончателно потвърждават следните предположения: при внасянето на хуминови торове се наблюдава ясна тенденция към увеличение на съдържанието на обменен фосфор, обменен калии, усвояем азот в орния слой на почвата.

    Научно е доказано: даже при внасяне на високи дози минерални синтетични торове съобразно планирания добив от зърнено-житни, зеленчукови и други култури, те усвояват непосредствено от тях само една трета част от необходимите им хранителни вещества, а две трети от необходимите им хранителни елементи културите «вземат» от почвата. Това е още един неоспорим довод в полза на целенасочената работа по популяризирането и използването на хуминови продукти «AgroBioStim», като торове за почвено приложение.

 

 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХУМАТИТЕ НА КИСЕЛИННО-АЛКАЛНИЯ БАЛАНС В ПОЧВАТА И «ПОЧВЕНАТА УМОРА»

 

    Върху почвеното плодородие негативно влияние оказва увеличаването на площите с кисели и алкални почви (киселите, солонцовите и засолените почви). Един от основните източници, оказващи съществено влияние на вкисляването на почвения разтвор е внасянето на минерални торове. Делът на физиологично киселите форми торове, които се прилагат масово е над 40% от общото количество минерални торове.

    Научно е установено че за неутрализиране на киселиността от действието на тези торове се изразходва почвен калциев карбонат, което от своя страна води ежегодно до загуба на калций в размер до 300-400 кг на хектар. Освен това значителна част от калция се изнася с добива и се изключва от кръговрата в системата почва-растение.

    Изложените обстоятелства създават определени предпоставки за ускоряване на процесите на алкализиране на почвите и снижаване на почвеното плодородие. Ситуацията се задълбочава още и от факта че ако физико-химичните и биологичните свойства на почвата са влошени, чрез едно последващо «варуване» не е възможно да се възстанови първоначалното почвено плодородие на почвата, тъй като разрушения почвен комплекс не придобива своята първоначална структура.

    Бързо се вкисляват ниско-хумусните почви, имащи малка поглъщателна способност и слаба буферност. Постояното внасяне на органични хуминови торове като Почвен активатор «ЛИГНОХУМАТ» и Биопаста «ПЛОДОРОДИЕ» както в чист вид така и в смес с минерални торове – «ОМ ТОРОВЕ» или на техния фон позволява да се избегне «варуването» и повишава ефективността от използването на минералните торове. Хуминовите торове, използвани в зеленчукови и зърнени сеитбообръщения снижават нивото на киселинност, което дава възможност по-бързо на тези площи да идват култури чуствителни на повишена киселиност: захарно цвекло, слънчоглед, царевица, пшеница и др.

    Редица култури, като захарно цвекло, слънчоглед, зеле, детелина и др., при продължително отглеждане в монокултура значително снижават своите добиви. Това явление е широко извистно в земеделието като термина «почвена умора». Тя се обуславя от редица причини, предизвикващи влошаване свойствата на почвата, като например:

  • едностранно фосфорно и калиево изтощаване на почвата;
  • снижаване нивото на микроелементите;
  • натрупване в почвата на патогенни инфекции;
  • коренови отделяния от самите растения.

    Внасянето в почвата Микробиологичен тор «ЕФЕКТ» отслабва, а след това и напълно отстранява вредните въздействия върху растенията, причинени от «почвената умора», при това много по-бързо отколкото чрез традиционния метод на сеитбообръщението. При сеитбообръщението се използва естествената способност на почвата към самоизчистване, за сметка на жизнената дейност на собствената им микрофауна.

    За да се ускори процеса на изчистване на почвата, трябва да се увеличи нейната биологична активност по пътя на внасянето на хуминов почвен активатор «ЛИГНОХУМАТ» (вкл. и съвместно с оборски тор, минерални торове, сидерати). Тогава слънчогледа или захарното цвекло ще дойдат на същото поле не след 5-6 години, а на 3-4 година. Внасянето на хуминови торове от «AgroBioStim» е особенно важно на площи с ниско съдържание на органични вещества и при продължителна монокултура.

 

 

ХУМАТИ И ТИПОВЕ ПОЧВИ

 

На какви почви е възможно използването на хуминови торове?

По мнението на много учении и селскостопански специалисти, както наши така и чуждестранни, приложението на хуматите е необходимо:

  • на алкални почви с ниско съдържание на желязо;
  • на пясъчни и песъкливи почви с ниско съдържание на органика (хумус);
  • на кисели, подзолисти почви с ниско съдържание на хумус, едновременно с варуването;
  • на засолении почви (солончаци);
  • на карбонатни почви.

    На всеки от изброените почвени типове внасянето на хумати дава положителни резултати. Изследвайки възможността да се използват хумати за отстраняване на токсикоза у растенията, предизвикана от засоляване в ризосферната зона е установено, че хуматите неутрализират токсичност, предизвикана от засоляване, което е 6-10 пъти над нормата. В много страни са проведени експерименти за обработване с хумати на засолени почви, които са дали в последствие значителни добиви от многогодишни треви. Комплексното въздействие на хуминови торове на свойствата на песъкливо-подзолиста почва се е изразило в увеличаването на общата влагоемност, снижаване на плътността на почвата, увеличение съдържанието на общ азот, калций, магнезий, подобрили са се кисилинните и киселиноосновните й свойства. На пясъчна почва е получено десетократно увеличение на влагозадържащата способност.

    Внасянето на хуминови торове, като Биопаста «ПЛОДОРОДИЕ» в пясъчни почви дава увеличение на съдържанието на хумус у тях, подобрява се структурата им и физико-химичните свойства, оказва съществен мелиориращ ефект. Отчетена е бавна минерализация на хуминовите торове, забавяне на процесите на измиване на хранителните вещества, което е способствало за снижаване на дозите на внесените минерални торове и повишаване коефициента на тяхното използване.

    Редица учени изказват предположението, че внасянето на хумати е ефективно на почви, където съдържанието на хумус не привишава 2%, а на такива почви като черноземите, където съдържанието на хумус може да достигне до 12% допълнително внасяне на хуминови препарати не е необходимо. По-детайлното изучаване на този въпрос показва следното: хумиинови торове е необходимо да се внасят на всички почви, за да се подържа бездефицитния баланс на хумуса, тъй като почвите намиращи се в селскостопански оборот не могат да разчитат на естествено натрупване на хумус! На тези почви, включително и черноземите, фермерът е принуден «искуствено» да подържа необходимото и достатъчно количество органично вещество (хумус).

 

    Дори при внасянето на големи количества оборски тор или компост, почвата все едно се нуждае от торене с хумати.

 • Първо, хуматите спомагат за увеличаване числеността на почвените микроорганизми и ускоряват се процесите на естествено образуване на хумус.
 • Второ, въпреки високото съдържание на хранителни елементи в отпадъците от животновъдството, те са много здраво свързани с органичната маса и много трудно се усвояват от растенията, докато в същото време хуминовите торове спомагат за по-бързото им усвояване.

 

 

    Литература:

 

1. Орлов Д.С. Гуминовые кислоты почв и общая теория гумификации.

2. Горовая А.И., Орлов Д.С., Щербенко О.В. Гуминовые вещества.

3. Орлов Д.С. Свойства органо-минеральных гуминсодержащих удобрений и их влияние на свойства дерново-подзолистой почвы.

 

 

Превед и редакция: Веселин Димов.

Компания "АгроБиоСтим" ООД

ВАШИЯТ ПАРТНЬОР В МОДЕРНОТО И БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ!