АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.

НЕИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ:

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ:

НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

 

ЦИНК

 

НУЖДА НА РАСТЕНИЯТА ОТ ЦИНК.

 

    Растенията се различават помежду си както по съдържание на цинк в единица суха маса, така и по извлеченето с добива количество цинк от единица площ. Обикновено дивите растения съдържат повеце цинк, отколкото културните, бобовите - повече, отколкото небобовите, по-младите - повече, отколкото по-старите. Цинковото съдържание се изменя и под влияние на условията на отглеждането на културите. При нормален хранителен режим постъпилият в растенията цинк се концентрира предимно в точките на растежа, в младите листа и в генеративните органи и главно в зарадишите на семената. При недостиг на цинк в хранителната среда по-големи количества Zn се съсредоточават в корените, особено при ниски температури и намалена слънчева интензивност, по-малки - в стъблата и още по-малки - в листата.

 

    В метаболизма на растенията цинкът изпълнява полуфункционална роля. Той оказва пряко или косвено влияние върху фотосинтезата, дишането, биосинтезата на хлорофила и растежните регулатори, фосфорния, азотния и въглехидратния обмен. Доказано благоприятното действие на този микроелемент върху биосинтезата на хлорофила и реакциите на фотосинтезата.

 

  При недостиг на цинк намалява съдържанието на захарозата и скорбялата в плодовете на доматовите, цитрусовите и други растения, а се увеличава относителния дял на редуциращите захари. Цинкът играе определена роля в азотния обмен на растенията. При недостиг на цинк в тъканите на растенията рязко се повишава съдържанието на нитратите, свободни аминокиселини и амидите, а намалява количеството на белтъците. Равнището на цинка в хранителната среда дава отражение и върху фосфорния обмен на растенията. В растения, които изпитват цинков недостиг, се акумулират «луксозни» количества фосфор предимно в неорганична форма както в корените, така и в надземните органи; повишава се активността на рибонуклеазата и се потиска биосинтезата на белтъците. При недостиг на цинк в растенията се нарушават и процесите на биосинтезата на растежните регулатори и главно на регулаторите с индолна природа.

 

 

НУЖДАТА НА ОТДЕЛНИ КУЛТУРИ ОТ ЦИНК.

 

    Различните видове селскостопански култури, а дори и някои сортове имат различна нужда от цинк. В това отношение те може да се разделят на три групи:

 • най-много нуждаещи се от цинк - овощните и цитрусовите дървета, царевицата, соята, ленът, памукът, лозата;
 • средно нуждаещи се - доматите, краставиците, тиквата, люцерната, детелината, фасулът, тютюнът, картофите, захарното и кръмното цвекло;
 • най-малко нуждаещи се - овесът, ечемикът, ръжта, пшеницата, житните треви, морковите и др.

 

 

ПОЧВАТА КАТО ИЗТОЧНИК НА ЦИНК ЗА РАСТЕНИЯТА.

 

    Повърхностните хоризонти на Българските почви съдържат 2,5-160 mg/kg Zn. С най-високо съдържание на цинк се отличават почвите, образувани върху гнайс в района на в. Рожен в Родопите и в местността Беклемето в Стара планина. Повече от смолниците, черноземите, ливадно-канелените, ливадно-блатните и типичните канелени горски почви се характеризират с по-високо общо количество цинк.

 

    Райони с неблагоприятен хранителен режим по отношение на цинк: карбонатните черноземи и хумусно-карбонатните почви. Установено, че в страната са обособени два по-големи района, в които цинковият недостиг е силно изразен:

        1. Крайдунавският и Шуменско-Варненският район на карбонатните черноземи.

        2. Районът на карбонатните смолници в Бургаско, Елховско, Ямболско и Новозагорско.

    Оскъдни са запасите на подвижен цинк и в хумусно-карбонатните почви на Тракийската низина и в други райони на страната.

    При културите, отглеждани на тези почви, особено най-чувствителни към недостиг на цинк (овощните и цитрусовите дървета, царевицата, соята, ленът, памукът, лозата, доматите, краставиците, тиквата, люцерната, детелината, фасулът, тютюнът, картофите, захарното и кръмното цвекло) се препоръчва пръскания с Натурален микротор «ЦИНКОВ ХУМАТ» в доза 60-120 мл/дка, с 20-40 л работен разтвор/дка, а при почви с по-голям недостиг на цинк се препоръчва и почвено третиране с 0,01% разтвор на «ЦИНКОВ ХУМАТ».

 

СМУЩЕНИЯ ПРИ НЕДОСТИГ НА ЦИНК.

 

    За всички култури, страдащи от недостиг на цинк, е характерно задържане в растежа и почти пълно прекратяване на нарастването на междувъзлията.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    От полските култури най-добър индикатор за недостиг на цинк е царевица, при която между жилките на листата от основата докъм върха се появяват широки и тесни светлозелени, жълтобелезникави и матовопрозрачни ивици. Главните жилки запазват зеления си цвят. Понякога по долната част на петурата се появяват големи и малки жълтобелезникови петна, някои от които, а често и стъблото са без пигменти (хлороза-албинос); част от листата са твърди, изправени, тесни, дълги.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    При соята видимите белези на цинков недостиг се изразяват в типична междужилкова хлороза и скъсени междувъзлия, съпроводени от слаб растеж и дребнолистие, а при доматите, краставиците и тиквите - в неестествени размери на листата, които леко пожълтяват, а между жилките се появяват жълти петна, постепенно свързващи се във вид на ленти; краищата на петурата се завиват успоредно на централната жилка към горната повърхност; пъпките не се развиват; на върха на стъблата се образува розетка от неразвити или слабо развити листа, откъдето идва и наименованието на този вид хлороза - розетъчна болест.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    При недостиг на цинк в почвата по-силно реагират някои цитрусови, ябълката и черешата и по-слабо слива, крушата, орехът, кайсията, портокалът и смокинята. Овощните дървета в първите стадии на заболяване намаляват растежа и леко пожълтяват поради липса на хлорофил. След това се появяват малки изолирани жълти петна между страничните нерви, които постепенно се свързват и образуват цели ленти, започващи от средата и стигащи до външния ръб на листата. По такъв начин се образува една лента около целия лист. От друга страна, по-старите листа заболяват, а по-младите спират растежа. Пъпките не могат да се развият, в резултат на което на края на клонката се образува една розетка от неразвити и слабо развити листа, откъдето и името на хлорозата розетъчна болест или дребнолистие.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    При ябълката листата са деформирани и краищата им са повече или по-малко накъдрени; при крушата върхът на листата им е повдигнат леко нагоре, а при череша листата са накъдрени и извити нагоре като ладийка. Плодовете са дребни и деформирани. При голям недостиг на цинк може да изсъхне цялото дърво.

 

    Липсата или недостигът на цинк предизвиква следните по-важни заболявания в растенията:

  • цинкова хлороза;
  • цинкова некроза;
  • хлороза-албинос;
  • междужилкова хлороза;
  • розетъчна болест;
  • дребнолистие.

 

 

Цинкова хлороза по царевицата.

 

    Болестта се появи след внедряване на интензивните технологии за отглеждане на царевицата отпреди 30 – 40 години и има пряка връзка с почвените условия и храненето на растенията.

    Симптоми. Хлорозата се появява неравномерно в посева, като на едни места засяга по-силно растенията, а на други те остават нормално развити. Първите признаци се забелязват още върху младите растения след фаза трети лист. В основата на листната петура се образуват жълтозелени, бледожълти или белезникави, надлъжно разположени широки ивици от двете страни на централния нерв, които не достигат до периферията и върха на листата. Най-често връхната третина на листните петури остава нормално зелена, поради което до изметляването двата най-горни листа, докато са още свити във формата на фунийка изглеждат незасегнати и нормално зелени. Когато се отворят, се вижда, че в техните основи има хлоротични ивици, които не са ясно очертани от околната тъкан. По-късно те побеляват, а при по-силна проява част от тях некротират и това води до силно депресиране на растенията. Те са значително по-ниски, с по-малки кочани, изметляват и изсвиляват с 8 – 10 дни по-късно от здравите.

    Източник на вредата. Недостиг на цинк. За проявлението на тази болест са необходими определени условия, най-важно от които е ниското съдържание в почвата на микроелемента цинк или неговото блокиране и превръщане в неусвоима за растенията форма. Карбонатните черноземи с алкална реакция на почвения разтвор и торенето с минерални фосфорни торове силно благоприятстват проявлението на болестта. По-масови прояви се наблюдават при предшественици захарно цвекло и слънчоглед и след ранна дълбока оран през юли – август на предшественика.

    Профилактика. За отстраняване на недостига и нарушенията в снабдяването на растенията с цинк се прилагат три различни метода: внасянето му в почвата като минерален тор; третиране на семената с разтвори на цинкови соли преди сеитбата и листно подхранване с разтвори на същите. Първият начин се прилага, като преди дълбоката оран се внася в почвата цинков сулфат 3,5 – 5 кг/дка. Ефектът от торене с цинков сулфат често е сравнително нисък. Много добър резултат е третирането на царевичните семена преди сеитбата с разтвори на цинков сулфат или с Натурален стимулатор за семена «ЦАРЕВИЦА». Най-добър ефект се получава чрез 2-кратно третиране на посевите с Натурален микротор «ЦИНКОВ ХУМАТ», във фаза 5 и 8 лист, в доза 60-120 мл/дка, с 20-40 л работен разтвор/дка. Листното подхранване на младите растения с разтвор от «ОМ ТОР ЗА ЦАРЕВИЦА» предпазва растенията от тази болест. Да се избягват слънчоглед и захарно цвекло като предшественици на царевицата. Освен това, торенето с фосфорни торове да става умерено и да се осигурява равномерното им разпределение по площта.

 

 

Къдравост по хмела.

    Симптоми. В началото на юни по растенията на височина 1,5—3 м се явява междужилкова хлороза, епинастия или завиване на петурата около главния нерв. Листата изглеждат като накъдрени, откъдето идва и наименованието на заболяването. По-късно те добиват бакърен цвят и в някои случаи настъпва листопад. Симптоми се появяват и по страничните разклонения. Листата са тесни със завити средни дялове, източени краища и със слаба междужилкова хлороза, която остава до края на вегетацията.

    Растенията остават слабо развити и не достигат върха на конструкцията. Завързват малко шишарки, които узряват по-рано и имат силно понижени технологични качества.

    Източник на вредата. Недостиг на цинк в почвата.

    Профилактика. Пръскане с цинкови соли или с Натурален микротор «ЦИНКОВ ХУМАТ» в доза 80-90 мл/дка, с 40-60 л работен разтвор/дка, през вегетацията от отвеждането до началото на шишаркообразуването води до ограничаване на болестта и получаване на нормални добиви. Листното подхранване на растенията с разтвори от «ОМ ТОРОВЕ» предпазва растенията от тази болест. Листното подхранване няма последствие и затова следва да се провежда ежегодно.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, цинкова хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - цинков хумат, дефицит на цинк при слънчоглед.

Дефицит на цинк при слънчоглед.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, цинкова хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - цинков хумат, дефицит на цинк при царевица.

Некроза при царевицата.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, цинкова хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - цинков хумат, междужилкова хлороза.

Междужилкова хлороза по листата.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, цинкова хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - цинков хумат, дефицит на цинк при фасул.

Лист на фасулът при слаб и силен недостиг на цинк.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, цинкова хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - цинков хумат, дефицит на цинк при картофи.

Лист на картофи при слаб и силен дефицит на цинк.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, цинкова хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - цинков хумат, дефицит на цинк при хмел.

Розетъчност или дребнолистие по хмел.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, цинкова хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - цинков хумат, дефицит на цинк при ябълка.

Розетъчна болест при ябълката.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, цинкова хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - цинков хумат, дефицит на цинк при череша.

Дребнолистие при черешата.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, цинкова хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - цинков хумат, дефицит на цинк при цитрусови култури.

Цинкова хлороза при цитрусовите.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, цинкова хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - цинков хумат, дефицит на цинк при царевица.

Недостиг на цинк при царевицата.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, цинкова хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - цинков хумат, дефицит на цинк при царевица.

Лист на царевицата при цинкова хлороза.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, цинкова хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - цинков хумат, дефицит на цинк при хмел.

Лист на хмел при слаб и силен дефицит на цинк.

Натурален микротор "ЦИНКОВ ХУМАТ"

КОРЕГИРА НЕДОСТИГ НА ЦИНК В РАСТЕНИЯТА!

Александър Малков

"АгроБиоСтим" ООД

гр. Каварна