АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.

НЕИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ:

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ:

НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

 

КАЛИЙ

 

НУЖДА НА РАСТЕНИЯТА ОТ КАЛИЙ.

 

    Функцията на калия в растителния организъм е многостранна. Този елемент участвува в регулирането на физичното състояние: на клетъчните колоиди, активира дейността на различни ензимни системи, дава отражение върху обмяната на органичните киселини и въглехидратите, участвува в процесите, свързани с трансформирането на енергията и обмяната на азота, стимулира растежа на младата меристема, спомага за образуването на механичните тъкани и др.

    Калият участвува в регулирането на въглехидратната обмяна. Растения като захарно цвекло, захарна тръстика и картофи са с по-големи изисквания към калиевото хранене.

Обикновено по-добро осигуряване на растенията с калий спомога и за по-доброто им снабдяване с азот, за неговото транспортиране до аминокиселини и бълтъци. При недостиг на калий в растенията се потискат процесите на биосинтезата на бълтъците. Калият влияе положително върху анатомичния растеж на органите и тъканите на растенията, благоприятствува за образуването на механичните тъкани, засилва растежа на листата и забавя стареенето им, до повишаване на добива и качеството на растителната продукция.

 

 

НУЖДАТА НА ОТДЕЛНИ КУЛТУРИ ОТ КАЛИЙ.

    Селскостопанските култури се различават както по количеството на необходимия им калий, така и по степен на извличаването му с реколтата. Най-много калий износят от почвата някои зеленчукови култури, картофите, захарното цвекло и други кореноплодни, детелината и люцерната, по-малко - слънчогледът, царевицата, зърнените бобови и пшеницата и най-малко – останалите зърнени житни растения, памукът, лозата, ябълката и др.

 

    Различна е нуждата на растенията от калий и през различните периоди от вегетацията им. При повече от житните култури, този елемент се усвоява най-интензивно през фазата братене – цъфтеж, а при царевицата – след формирането на 7-8 листа и изметляване. През този период за едно денонощие царевичните растения усвояват 250-500 гр калий на декар и дополнително изискват листно подхранване с ОМ Тор «КАЛИЕВ ХУМАТ» или с «ОМ ТОР ЗА ЦАРЕВИЦАТА». При доматите периодът на най-интензивното усвояване на калий съвпада с наедряването на плодовете и начало на беритбения период, а при моркова – с интензивното нарастване на кореноплода, в този период най-ефективно е подхранване на културите с ОМ Тор «КАЛИЕВ ХУМАТ».

 

 

ПОЧВАТА КАТО ИЗТОЧНИК НА КАЛИЙ ЗА РАСТЕНИЯТА.

 

    Основни източници на калий в почвата са почвообразуващите скали. Общото съдържание на калий в повърхностния слой обикновено е между 1,0-2,5% от масата на почвата, но понякога е и извън тези граници. Количеството на общия калий в повърхностните хоризонти на почвите в България е в границите 0,47-3,7% калий. У нас преобладават почвите, с високо общо количество калий – повече от 1,6%. Повече калий съдържат кафявите горски, алувиално-ливадните, черноземите и чернозем-смолниците, а по-малко – жълтоземните, псевдоподзолистите сиви горски и канелени горски почви. Според състоянието на калиевия режим Българските почви може да се разделят на три групи:

    Първа група – почви с благоприятен калиев режим: типични и излужени черноземи и черноземи-смолници, типични и излужени канелени горски почви – Тракийската низина, хумусно-карбонатни и по-голямата част от алувиално-ливадните почви.

 

    Втора група – почви със средно благоприятен калиев режим: излужени канелени горски, тъмносиви горски почви, ерозирани в различна степен черноземи. С по-неблагоприятен калиев режим са тъмносивите горски почви от Предбалкана, силно излужени канелени горски почви, каквито са почвите в Банско, Гоцеделчевско, върху терасите на Рилската река, Долнобанската котловина, Сакар планина, Елховско и др.

 

    Трета група – почви с неблагоприятен калиев режим: сиви и светлосиви горски, псевдоподзолисти канелени горски, кафяви горски, планинско-ливадни, леки, кисели алувиално-ливадни почви в Пазарджишки, Пловдивски и Смолянски окръг.

    Според данни почвите с благоприятен калиев режим заемат около 65% от обработваемата площ в страната, със средно благоприятен – около 20% и с неблагоприятен – около 15%. До неотдавно се смятаще, че недостатъчно запасените с калий обрабатваеми площи са около 5 млн. декара. Тази цифра обаче ще бъде значително по-голяма, ако се включат кафявите горски почви и плитките канелени горски почви в тютюневите райони на Западна България. Освен това към почвите със средно благоприятен калиев режим трябва да се присъединят и карбонатните черноземи, които имат неблагоприятно отношение на калий.

    При интензивното земеделие балансът на калий в почвите е отрицателен и ще се засилва с увеличаването на добивите от основните култури. Регулирането му може да се постигне само на базата на торенето с промишлени и органични торове, подхранване на културите през вегетацията с ОМ Тор «КАЛИЕВ ХУМАТ», а при почви с по-голям недостиг на калий се препоръчва и почвено подхранване на зеленчукови и овощни култури с 0,003% разтвор на «КАЛИЕВ ХУМАТ».

 

СМУЩЕНИЯ ПРИ НЕДОСТИГ НА КАЛИЙ.

 

    Когато в хранителната среда не достига или липсва на калий, в корените, листата и плодовете, а и в цялото растение настъпват характерни изменения. При всички култури се задържа растежът на корените на дължина, странични корени се появяват само в основата на главния корен. При листата заболяванията започват от по-старите към по-младите. Заболелите листа загубват своя блясък, придобиват матовозелен цвят, по тях и особено между жилките се образуват хлоротични участъци. По-късно по листата се появяват по-жребни или по-едри кафяви петна, които се концентрират главно по периферията им. Вследствие на неравномерния растеж на петурата листата се завиват успоредно на главната жилка към долната си повърхност. Постепенно петната се уголемяват, листата стават кафяви, увяхват и преждевременно окапват. Семената на житните култури имат ниска кълняемост и намалена абсолютна маса.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    При калиево гладуване доматите растат бавно и стъблата им се вдървесиняват. По периферията на най-долу расположените листа се появяват бледожълти петна, които след това се разпространяват между главните жилки. Листата се завиват успоредно на жилките, придобиват кафяв цвят, засъхват и увисват. Плодовете узряват неравномерно, като освен нормалното червено оцветяване по зрелия плод се срещат и разлети жълтозелени петна, които силно намаляват пазарната им стойност.

    При картофите периферията и върхът на долната повърхност на листата са отрупани с многочислени дребни тъмнокафяви петна, а горната повърхност има характерен бронзов оттенък. Листата се нагъват, завиват се към долната повърхност на петурата, след известно време стават кафяви, увяхват и преждевременно окапват. Стъблата падат на земята във вид на червено-кафява маса. Клубените са дребни, добивът е нисък.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    При главестото зеле заболяванието от недостиг на калий обикновено се проявява по средата на вегетационния период. По периферията на листата се развива хлороза, която след това може да се разпространи и върху значителна част от листната петура. Повредените тъкани стават червено-кафяви, сухи и при влажно време по тях се развиват налепи от плесенни гъби.

    При царевицата най-напред по листата се появяват жълто-зелени петна, по-късно листата придобиват характерно жълто оцветяване, краищата пригарят, листата се огъват по централната жилка.

    При овощните култури най-напред се появява тъмно обагрена площ по периферията на листата, която впоследствии придобива жълто-кафяв цвят и пригаря. Част от поразените листа опадват преждевременно, а останалите се задържат до късно през есента. Овощни растения се задържа растежът на корените. Растенията образуват по-малко плодни пъпки или не преминават фазата на цветообразуването. Плодовете обикновено са дребни, деформирани, лошо обагрени, с влошени вкусови качества. При съхраняване и транспортиране бързо загниват.

 

    Ефективността от подхранване на културите с ОМ Тор «КАЛИЕВ ХУМАТ» се увеличава на леки почви с ниско съдържание на усвоим за растения калий, в карбонатните почви с високо съдържание на активен калций, а също на фона на високи норми азотни торове. Непрекъснатото увеличаване на добивите от основните култури води до постепенно изчерпване на почвените запаси от подвижен калий и до увеличаване на необходимостта от калиево торене дори на почви, които се смятат добре осигурени с калий. Листно подхранване на културите с ОМ Тор «КАЛИЕВ ХУМАТ» води до ефективно използуване на азота и фосфора от растенията и до получаване на значителен дополнителен добив.

 

 

Недостиг на калий при домати.

 

    Симптоми. По старите листа в периферията им се появява набръчкване. Нервите им остават зелени, докато между нервите се появява хлороза. При някои сортове по периферията на листата се появяват сухи кафяви петна с хлоротична зона около тях. По-късно хлороза и некроза се появяват и по младите листа. Силно засегнатите листа загиват и окапват. При болните растения процентът на калиевия окис спрямо сухата маса е 1% докато при здравите растения достига до 8%.

    Източник на вредата. Глинести, задържащи калий почви и бедни на органично вещество песъчливи почви.

    Профилактика. Комплексно торенето на базата на почвен анализ. Торене с биопаста «ПЛОДОРОДИЕ» или други органични торове. Преодоляване на калиев недостиг чрез листно подхранване на растенията ОМ Тор «КАЛИЕВ ХУМАТ», в доза 300-350 мл/дка с 40-60 л работен разтвор/дка. Торене с 10 кг/дка калиев тор.

 

 

Недостиг на калий при краставици.

 

    Симптоми. Периферната част на листата пожълтяват и се свива леко навътре, подобно на чашка. По плодовете се появяват кафяви петна или покафеняват изцяло. В единия край стават по-удебелени и придобиват крушообразна форма.

    Източник на вредата. Глинести, задържащи калий почви и бедни на органично вещество песъчливи почви.

    Профилактика. Торенето на базата на почвен анализ. Торене с органични торове – биопаста «ПЛОДОРОДИЕ». Преодоляване на калиев недостиг чрез листно подхранване на растенията с ОМ Тор «КАЛИЕВ ХУМАТ», в доза 200-250 мл/дка с 30-40 л работен разтвор/дка.

 

 

Недостиг на калий при картофи.

    Симптоми. Горна част на листата придобива бронзов оттенък – подобно на вирусна некроза. Краищата на листата прегарят. Клубените остават сбити, дребни и безвкусни. По време на съхранението им се наблюдават тъмни зони в месесттата част.

    Източник на вредата. Недостатъчно количество калий в почвата.

    Профилактика. Комплексно торене с органични и минерални торове на бедни почви. Листно подхранване с ОМ Тор «КАЛИЕВ ХУМАТ», в доза 300-350 мл/дка с 30-40 л работен разтвор/дка.

 

Калиева мозаика по хмела.

 

    Симптоми. Листата на растенията са бледо-жълти с по-тъмни, тесни ивици около нерватурата. Начленяването на петурата е ненормално, дяловете са плитки, а листайте дръжки изкривени. Растенията образуват малко шишарки и често не достигат върха на конструкцията.

    Източник на вредата. Недостиг на калий и фосфорна киселина в почвата. Болестта се развива в почви с изразен калиев недостиг и в сухи години, когато калиевите соли не могат да се извлекът от почвения разтвор. При такива условия, типичните симптоми се появяват в горната третина на растението и шишарките остават недоразвити.

    Профилактика. В хмелници, проявили симптоми на калиево гладуване, трябва да се спазва съотношението между фосфорните и калиевите торове и да се поддържа равномерна влага на почвата. Листно подхранване с ОМ Тор «КАЛИЕВ ХУМАТ», в доза 300-350 мл/дка с 30-40 л работен разтвор/дка.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален органо-минерален тор - калиев хумат, дефицит на калий при овес.

Листа на овес при калиев дефицит.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален органо-минерален тор - калиев хумат, дефицит на калий при слънчоглед.

Дефицит на калий при слънчоглед.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален органо-минерален тор - калиев хумат, дефицит на калий при люцерна.

Калиев дефицит при люцерна.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален органо-минерален тор - калиев хумат, дефицит на калий при захарно цвекло.

Силен калиев дефицит при захарно цвекло.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален органо-минерален тор - калиев хумат, дефицит на калий при цветно зеле.

Недостиг на калий при цветното зеле.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален органо-минерален тор - калиев хумат, дефицит на калий при тютюн.

Тютюн при силен дефицит на калий.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален органо-минерален тор - калиев хумат, дефицит на калий при рапица.

Лист на рапицата при недостиг на калий.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален органо-минерален тор - калиев хумат, дефицит на калий при картофи.

Дефицит на калий при картофи.

ОМ тор "КАЛИЕВ ХУМАТ"

КОРЕГИРА ДЕФИЦИТЪТ НА КАЛИЙ И МАГНЕЗИЙ В РАСТЕНИЯТА!

Александър Малков

"АгроБиоСтим" ООД

гр. Каварна