АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.

НЕИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ:

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ:

НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

 

МИКРОЕЛЕМЕНТИ

 

НУЖДА НА РАСТЕНИЯТА ОТ МИКРОЕЛЕМЕНТИ.

 

    Особено място между хранителните вещества заемат т. нар. микроелементи, от които растенията се нуждаят в много малки количества, но при отсъствието им в почвата те не се развиват нормално. Това са желязото, манганът, борът, медта, молибденът, цинкът и др.

    Ролята на микроелементи е най-голяма в началните етапи на развитие – покълване и поникване, и в период на максимална растителна продуктивност. Дори изискваните количества да са малки, недостига може да причини големи загуби на качество и количество.

    Микроторове, прилагани в селското стопанство, са неорганични вещества, синтетични хелати, естествени органични комплекси и стъкловидни микроторове – фрити. Ефективността им зависи от начина на прилагане, фазата на развитието на културата, дозата и почвената характеристика.

    Микроторовете се прилагат по три основни начина – почвено внасяне, листно подхранване и третиране на семената преди сеитбата.

 

 

СМУЩЕНИЯ ПРИ НЕДОСТИГ НА МИКРОЕЛЕМЕНТИ.

 

    Симптомите на недостиг на микроелементи се проявяват в различни форми: хлорози (избледняване), некрози (отмиране на части от растението), оцветяване, къдравост, намален растеж и др. по характерни признаци на недостиг на микроелементи са следните:

    Желязо – явява се при високо рН. Недостигът на желязо не само забавя растежа на растенията, но причинява и образуването на светложълти или съвсем бели листа – явление, наречено хлороза. Железен дефицит може да бъде индуциран и от преовлажняване или от тежкометална токсичност (мед, никел, цинк).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Мед – може да се прояви при органични почви с рН над 6, също на кисели и излужени почви. Младите листа пожълтяват, върховете им некротират, напомня желязна хлороза. Възможна е и медна токсичност, главно около медни мини или в близост до лозя, продължително третирани с медсъдържащи препарати. Наподобява железен дефицит.

    Цинк – проявява се най-часто при изтощаване на почвените резерви при интензивно реколтиране; при отглеждане на пасъчливи, карбонатни или преварувани кисели почви, при богати на бавно разлагащо се органично вещество почви, при лоша почвена структура и др. При цинков недостиг растенията изостават силно в развитието, появяват се хлоротични петна между листните жилки, по-късно листата и цветните пъпки окапват. При овощните изсъхват цели клонки и дори дървета.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Манган – наподобява магнезиев дефицит, но хлорозата е пофино изразена. Може да се прояви при преварувани и алкални почви. При много кисели, лошо дренирани почви е възможна манганова токсичност. При недостиг на манган растенията забавят растежа си, по листата им се появяват сиви петна и добивът остава нисък. Чувствителни на монганова токсичност са зелета, при които листните краища се завиват, появяват се междужилкова хлороза и некротични петна. Чувствителност към мангановият недостиг проявяват също слънчоглед, захарно цвекло, памук и др.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Бор – растенията имат забавен растеж, листата са дребни, груби и чупливи, наблюдава се отмиране на растежните точки, удебеляване на тъканите, вкорковяне на листните дръжки и петурата, сърцевината на кореноплодите покафенява и загнива. При недостиг на бор в почвата растенията образуват слаби корени, листата и стъблата се изкривяват, цветовете окапват. При доматите и лука листата остават плътни и трошливи, в кочана на цветното зеле се образуват кухини и пр. Борен недостиг най-често се явява на леки почви с рН над 6,5 или при наскоро варувани почви, особено в сухи лета, следващи влажна пролет.

    Молибден – растенията изостават силно в своето развитие, листната петура намалява и добива хартиен вид, краищата некротират. При недостиг на молибден фотосинтезата е намалява и често се наблюдава повишено натрупване на нитрати. Цветовете издребняват, добивите намаляват, качеството на продукцията е влошено. Молибденов дефицит се явява само на кисели почви.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    В практиката най-често срещаните дефицити на микроелементи в земеделието на България са цинк, молибден, бор и желязо. Използването на Натурален микротор «МИКРО ХУМАТ» е главен фактор за висока ефективност на торенето.

 

    «МИКРО ХУМАТ» е натурален комплексен микротор с микроелементи в хелатна форма. Намира приложение за капково напояване, почвено торене, листно пръскане и третиране на семена. Обработените семена и млади растения с «МИКРО ХУМАТ» са с по-бързо развитие, като не изпитват недостиг на микроелементи в началните фази на растеж.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Постоянен приток на микроелементи от външната среда - чрез корените или листата - е особено необходим за бързо растящите култури. През периода на образуването на репродуктивните органи, когато нуждата от микроелементи силно нараства, подвижното им количество в почвата в много случаи е недостатъчно. Особено важно е овощните дървета да се третират с «МИКРО ХУМАТ» през периода Май – Юни, в доза 200-400 мл/дка, а полски култури във фаза братене – изкласяване (изметляване), в доза 100-200 мл/дка с 20-40 л работен разтвор/дка.

 

 

Кухини в доматените плодове.

 

    Симптоми. Засегнатите плодове са леки и меки на пипане. Те могат да имат нормална форма и големина, но често повърхността им е деформирана. При напречен пререз се наблюдават кухини между нормално дебелата стена и недобре развитата централна месеста част на плода. Болните плодове са често партенокарпни. Промяна в оцветяването не се наблюдава, но продукцията не е годна за пазара, поради силно влошеното и качество.

    Източник на вредата. Върху появата на това заболяване влияят различии фактори на околната среда, свързани с нормалното опрашване на цветовете. Неоплождане, а оттам и ненормално развитие на тъканите, върху които се образуват семената, има при ниска или висока температура на въздуха, при суха или преовлажнена почва. Кухи плодове се наблюдават и при неправилно използване на някои пестициди или синтетични растежни регулатори.

    Профилактика. В посевите да се създадат оптимални условия за растежа и развитието на растенията и стриктно да се спазват изискванията при приложение на пестициди и синтетичните растежни регулатори. Балансирано подхранване на растенията с «ОМ ТОРОВЕ»;/strong> или «ЕКОТОРОВЕ» и листно третиране във фаза начало на цъфтеж – плодообразуване, с Натурален микротор «МИКРО ХУМАТ», в доза 100-200 мл/дка с 20-40 л работен разтвор/дка.

 

 

Листно завиване по доматите.

 

    Това заболяване е характерно за доматите, отглеждани за ранно полско и за оранжерийно производство. Проявава се главно през втората половина от вегетацията на растенията.

    Симптоми. Листата се завиват ладиеобразно до фуниевидно по дължината на главния нерв. Те стават кожести, твърди на пипане и лесно чупливи. Отначало проявите се наблюдават по най-долните листа, а по-късно обхващат и тези от горните етажи, без да засягат връхните листа. Растежът на растенията видимо не се засяга.

    Източник на вредата. Синдромът на листното завиване не е напълно изяснен. Макар че признаците на това заболяване са подобии на листното завиване по картофите, то не се причинява от вирус. Приема се, че се дължи на физиологични смущения, вследствие на прекършване на растенията. Признаците се засилват при обидно едностранчиво торене с азот и при продължително преовлажняване на почвата.

    Профилактика. Препоръчва се балансирано торене на растенията с «ОМ ТОРОВЕ» или «ЕКОТОРОВЕ», засаждане на добре дренирани почви и избягване на преовлажняване на почвата за по-продължителен период. Третиране на растенията с натурален микротор «МИКРО ХУМАТ», в доза 100-200 мл/дка с 20-40 л работен разтвор/дка.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - микро хумат, дефицит на микроелементи при захарно цвекло.

Дефицит на микроелементи при захарно цвекло и контрол.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - микро хумат, дефицит на микроелементи при картофи.

Недостиг на микроелементи при картофи.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - микро хумат, дефицит на микроелементи при пшеница.

Дефицит на микроелементи при пшеница.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - микро хумат, дефицит на микроелементи при захарно цвекло.

Липса на микроелементи при захарно цвекло.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - микро хумат, дефицит на микроелементи при ечемик.

Недостиг на микроелементи при ечемик.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - микро хумат, дефицит на микроелементи при овес.

Липса на микроелементи при овес.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - микро хумат, дефицит на микроелементи при люцерна.

Хлороза при люцерна.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - микро хумат, дефицит на микроелементи при лоза.

Недостиг на микроелементи при лоза.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - микро хумат, дефицит на микроелементи при праскова.

Дефицит на микроелементи при праскова.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - микро хумат, дефицит на микроелементи при кайсия.

Недостиг на микроелементи при кайсия.

Натурален микротор "МИКРО ХУМАТ"

КОРЕГИРА НЕДОСТИГ НА МИКРОЕЛЕМЕНТИ В РАСТЕНИЯТА!

Александър Малков

"АгроБиоСтим" ООД

гр. Каварна