АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.

НЕИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ:

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ:

НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

 

МАНГАН

 

НУЖДА НА РАСТЕНИЯТА ОТ МАНГАН.

 

    В зависимост от видовете особености, условията на месторастенето и нивото на агротехниката съдържанието на манган в тъканите на растенията е 5-500 mg/kg суха маса, но най-често е 25-250 mg. Този елемент се натрупва в по-малки количества в репродуктивните органи и в по-големи във векетативните и главно в листата. По-голямо съдържание на манган имат листата на бобовите и цвеклото от полските култури, а по-ниско - листата на житните. С мангана са свързани много страни на обмяната на веществата в растителния организъм, той взема активното участие в регулирането на реакциите на окисляването и редукцията в процесите на азотния и въглехидратния обмен, на дишането, фотосинтезата, карбоксилирането и декарбоксилирането. В резултат на многостранното му участие в метаболизма на растението този елемент влияе върху редица стопански показатели на культурните растения - съдържание на захарите в кореноплодите на захорното цвекло и плодовете на ягодата, на скорбялата в клубените на картофите, на белтъците в зърното на житните, на витамин С в плодовете на ягодата и на зеленчуковите култури.

 

 

НУЖДАТА НА ОТДЕЛНИ КУЛТУРИ ОТ МАНГАН.

 

    По степен на отзивчивост към манган полските култури може да се разделят в следните четири групи:

        1- бобови, ечемик, ливадни треви;

        2 - лен, памук, пролетна пшеница;

        3 - коноп, захарно цвекло, картофи;

        4 - зимна пшеница.

    От овощните видове ягодата, крушата и прасковата са по-чувствителни към недостиг на манган, отколкото ябълката и вишнята, а от зеленчуковите - салатно цвекло, репичките, спанакът, фасулът, грахът, главестото и цветното зеле. При повечето селскостопански култури нуждата от манган се увеличава през периода на цъфтежа и плодообразуването, а за картофите и кореноплодните - през периода на клубено- и коренообразуването. Някои култури правят изключение. Памукът например има по-голяма нужда от манган в началния период от растежа си.

 

ПОЧВАТА КАТО ИЗТОЧНИК НА МАНГАН ЗА РАСТЕНИЯТА.

 

    Общото количество на мангана в повърхностните хоризонти на Българските почви е в границите 0,018-0,332%. Най-високо съдържание на манган са сивите горски почви, смолници върху плиоценски глини и други.

 

    Най-ниско съдържание на общ манган е установено в:

  • псевдоподзолистите канелени почви;
  • ливадно-блатните и алувиално-ливадните почви;
  • кафявите горски почви;
  • планинско-ливадни почви върху риолити и др.

    С неблагоприятен за развитието на растенията манганов режим са карбонатните черноземи и карбонатните смолници, някои типични черноземи в Добруджа, алувиално-ливадните почви в района на Горна Оряховица, засолените почви в Пловдивско и в Чернополската низина.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    При културите, отглеждани на тези почви, особено най-чувствителни към недостиг на манган (бобови, ечемик, ливадни треви, лен, памук, пролетна пшеница, ягодата, крушата, прасковата, салатно цвекло, репичките, спанакът, фасулът, грахът, главестото и цветното зеле) се препоръчва пръскания през вегетацията с Натурален микротор «МАНГАНОВ ХУМАТ» в доза 50-100 мл/дка, с 20-40 л работен разтвор/дка, а при почви с по-голям недостиг на манган се препоръчва и почвено внасяне на 0,003% воден разтвор на «МАНГАНОВ ХУМАТ».

 

СМУЩЕНИЯ ПРИ НЕДОСТИГ НА МАНГАН.

 

    В сравнение с недостиг на желязо и цинк симптомите на манганов недостиг при различните култури имат по-слабо изразен общ характер. В по-младите и в средните по възраст листа на всички страдащи от манганов недостиг култури се разграждат хлорофилът и скорбялата; клетките се свиват и отмират, което води до свиване на епидермалните тъкани, доближаване на горния и долния епидермис и появяване на кафяви до черно-кафяви некрози, перфориращи се понякога. Тези смущения при отделните култури се проявяват специфично и са известни под различни наименования - сива петнистост, петниста жълтеница, мокра или блатна петнистост, манганова хлороза и др.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    От сива петнистост още през първите дни на растежа си заболяват овесът, ечемикът, пшеницата, ръжта и царевицата. По листата между жилките се появяват най-напред отделни светложълти точковидни петна или къси прекъснати ивици, които след това стават сиви (при овеса) до възбели (при ръжта). При силен недостиг на манган те са сливат по дължината на листата във вид на дълги непрекъснати ивици, които постепенно засъхват, стават кафяви и образуват участъци от мъртва тъкан. Освен тези признаци по листата се появява тясна напречна линия на отслабен тургор, или на засъхване, линия на увяхването, или отслабването. При овеса и ръжта тази линия преминава през средата на листа, а при пшеницата - по-близо до неговия край. По ная листата се прегъват и увисват. При ранно и силно заболяване растенията може да загинат, а при по-слабо поражение цъфтят, но образуват малко семена.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Петниста жълтеница се появява по захарното, кръмното и градинското (салатно) цвекло, репичките, картофите, зелето, спанака, слънчогледа, елдата, соята, фасула и синапа. При това заболяване листата пожълтяват, краищата им започват да се повдигат нагоре, листните дръжки увяхват и засъхват и листата отмират. Листата на соята се покриват със светлозелени петна, които с развитието на болестта стават жълти. В много случаи се появяват дребни кафяви петна, които постепенно се увеличават, сливат се и образуват участъци на мъртва тъкан.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    При силен недостиг на манган грахът страда от мокра или блатна петнистост. Растенията външно изглеждат напълно здрави, но по семената се появява кафяви или черни петна.

    При недостиг на подвижен манган в почвата овощните растения заболяват от хлороза. Манганова хлороза поврежда крушата, прасковата, ябълката, цитрусовите, френското и немското грозде, малината, ягодата и др. Установено е, че отделните овощни и ягодоплодни растения се различават по своята реакция на недостиг на манган. Например крушите и ягодите са по-чувствителни към недостиг на манган, отколкото ябълките и вишните. При повече овощни растения хлорозата се появява се между жилките, като започва от периферията на листата и се разпространява по посока на средната жилка. Листата от горната част на короната започват да увяхват и рано опадват. При силен недостиг на манган загиват клоните, а по плодовете на цитрусовите и на сливите се появяват пукнатини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Трябва да се прави разлика между хлорозата, предизвикана от недостиг на манган, и хлорозата, предизвикана от недостиг на желязо. При праскови, вишни, сливи, ябълки и малини признаците на недостиг на желязо се проявяват по младите листа, а при недостиг на манган – по старите. Освен това в ранните фази на боледуването поради недостиг на манган около средните жилки има значително повече зелена тъкан, отколкото при недостиг на желязо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Некроза по вътрешните слоеве на кората у ябълките се причинява от излишък на подвижен манган в почвата. При това заболяване се появяват некротични петна по вътрешните тъкани на кората на ябълковите дървета, съчетани с «пъпчива», грапава повърхност на кората по клоните и клонките. Растежът рязко се забавя, силно поразените клонки отмират (от върха към основата), появяват се голям брой леторасти, чиято кора започва скоро да се некротизира. Силно повредените дървета често загиват, а продуктивността на по-слабо засегнатите намалява.

 

    Липсата или недостигът на манган предизвиква следните по-важни заболявания в растенията:

  • манганова хлороза;
  • манганова некроза;
  • сива петнистост при житни култури;
  • петниста жълтеница при зеленчукови култури;
  • мокра или блатна петнистост при бобови култури.

 

 

Недостиг на манган при домати.

 

    Симптоми. Нерватурата на младите листа остава по-тъмна, докато междунерваната тъкън пожълтява.

    Източник на вредата. Липса на манган в почвата.

    Профилактика. Торене със сложни комбинирани торове, съдържащи манган. Балансирано подхранване на домати с «ОМ ТОРОВЕ» или с «ЕКОТОРОВЕ». При манганова хлороза – листно третиране с Натурален микротор «МАНГАНОВ ХУМАТ» в доза 100-150 мл/дка, с 40-60 л работен разтвор/дка.

 

 

Недостиг на манган при краставици.

    Симптоми. Младите листа пожълтяват между нерватурата и се изпъстрят със светли и тъмни петна.

    Източник на вредата. Липса на манган в почвата.

    Профилактика. Торене със сложни комбинирани торове, съдържащи манган. Балансирано подхранване на домати с «ОМ ТОРОВЕ» или «ЕКОТОРОВЕ». При манганова хлороза – листно третиране с Натурален микротор «МАНГАНОВ ХУМАТ» в доза 100-150 мл/дка, с 40-60 л работен разтвор/дка.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - манганов хумат, петнистата жълтеница при картофи.

Петнистата жълтеница при картофи.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - манганов хумат, тютюн.

Недостиг на манган при тютюна.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - манганов хумат, пшеница.

Сива петнистост при житни култури.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - манганов хумат, ечемик.

Лист на ечемикът при недостиг на манган.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - манганов хумат, царевица - сива петнистост.

Лист на царевицата със сива петнистост.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - манганов хумат, червена детелина.

Недостиг на манган при червената детелина.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - манганов хумат, петнистата жълтеница при захарно цвекло.

Листа на захарното цвекло с петнистата жълтеница.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - манганов хумат, петнистата жълтеница при зеле.

Листа на зелето с петнистата жълтеница.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - манганов хумат, манганова хлороза и некроза при фасул.

Листа на фасул при манганова хлороза и некроза.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - манганов хумат, лоза.

Лист на лоза при недостиг на манган.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - манганов хумат, манганова хлороза при праскова.

Лист на прасковата при манганова хлороза.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - манганов хумат, манганова хлороза при череша.

Манганова хлороза при черешата.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - манганов хумат, слънчоглед.

Лист при манганов недостиг.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - манганов хумат, краставица.

Лист на краставицата при недостиг на манган.

Натурален микротор "МАНГАНОВ ХУМАТ"

КОРЕГИРА НЕДОСТИГ НА МАНГАН В РАСТЕНИЯТА!

Александър Малков

"АгроБиоСтим" ООД

гр. Каварна