АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.

НЕИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ:

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ:

НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

 

МАГНЕЗИЙ

 

НУЖДА НА РАСТЕНИЯТА ОТ МАГНЕЗИЙ.

 

    Значението на магнезия като хранителен за растенията елемент произтича преди всичко от участието му в изграждането на хлорофила, а чрез него и в процеса на асимилацията на въглеродния двуокис. Като активатор на ензимите магнезият играе важна роля в обмяната на въглехидратите, улеснявайки образуването и разпадането на съединенията на глюкозата и фосфорната киселина. При недостиг на магнезий в хранителната среда намалява значително съдържанието на инвертната захар в зеленчуците. Този елемент играе известна роля и в синтезирането на нуклеопротеидите, мазнините и аскорбиновата киселина.

    Магнезият проявява общо регулиращо действие и при усвояването на хранителни елементи и вода чрез корените на растенията, като дава отражение върху състоянието на колоидните системи на кореновите клетки. Особена роля се приписва на магнезия в усвоява нето и транспортирането на фосфатите в растенията.

 

 

НУЖДАТА НА ОТДЕЛНИ КУЛТУРИ ОТ МАГНЕЗИЙ.

 

    Отделните видове селскостопански растения имат различна нужда от магнезий:

Фасулът, лукът, репичките, зърнените житни култури и др. имат по-малко нужда от магнезий – с реколтата те извличат от почвата до 1-1,5 kg MgO от декар.

    Картофите се нуждаят обикновено от 2-3 kg/дка, захарното и кръмното цвекло – от 4-5 kg/дка, краставиците – от 5-6 и доматите от – 6-8 kg MgO на декар.

    От овощните дървета най-чувствителни към недостиг на магнезий са ябълката и черешата и цитрусовите култури. Крушата е по-малко чувствителна от ябълката, а сливата - по-малко, отколкото крушата.

 

 

ПОЧВАТА КАТО ИЗТОЧНИК НА МАГНЕЗИЙ ЗА РАСТЕНИЯТА.

 

    Общото количество магнезий в повърхностните хоризонти на Български почви е в границите 0,1-10%.

    Най-много магнезий съдържат развитите върху андезити типични и излужени смолници в Карнобатско и формираните върху андезитно-базалтни материали излужени черноземи в Павликенско (6-10% MgO). Черноземите, които са образувани върху льос, смолниците и канелените горски почви съдържат 1,0-2,5% MgO.

 

    Най-ниско е общето съдържание на магнезий в жълтоземно-подзолистите, силно песъчливите алувиални и планинско-ливадните почви (0,1-0,5% MgO).

 

  Недостатъчно запасени с усвоим за растенията магнезий са някои силно песъчливи делувиални и алувиално-делувиални почви, псевдоподзолистите и силно излужените канелени горски почви в района на селата Бараково, Рила, Кочериново, Самораново, Вакарел и Костенец, Софийска област, Климент, Васил Левски, Асен, Столетово, Карлово, Големеново, Гранит и Секирово, Пловдивска област, а също и някои кафяви горски почви в района на Юндола и планинско-ливадни в района на планината Беласица.

    При културите, отглеждани на тези почви, особено най-чувствителни към недостиг на магнезий (картофи, захарно и кръмно цвекло, краставици и домати, ябълка,череша и други) се препоръчва пръскания през вегетацията с Натурален микротор «МАГНЕЗИЕВ ХУМАТ» в доза 60 мл/дка, с 40 л работен разтвор/дка., а при почви с по-голям недостиг на магнезий се препоръчва и почвено третиране с 0,01-0,03% разтвор на «МАГНЕЗИЕВ ХУМАТ».

 

СМУЩЕНИЯ ПРИ НЕДОСТИГ НА МАГНЕЗИЙ:

 

    Последиците на недостиг на магнезий в хранителната среда се изразяват преди всичко в смущения при образуването на хлорофил. При недостиг на магнезий хлорофилът не се разпределя равномерно по цялата листна петура, а се струпва около листните жилки.  Поради това по листата се забелязва своеобразна хлороза - те стават пъстри вследствие на избледняването им междужилките. При много силен недостиг на магнезий върху жълтата листна петура се забелязват само малко на брой зелени петна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    От полските култури недостигът на магнезий се проявява най-често при царевицата, картофите, захарно цвекло, люцерната и лена.

    Симптомите на недостиг на магнезий при овощните растения може да се обединят в три групи: изменения в оцветяването на листата (хлороза или цианоза), некроза по листата и опадане на листата. В зависимост от вида на овощните растения, степента на осигуреност с азот и други елементи може да се прояви един или друг от тези симптоми или комбинация от тях.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    При ябълката некрозата може да се предхожда от хлорозата или да се проявява успоредно с нея. В случай на силен недостиг на магнезий по периферната част на по-старите ябълкови листа или близо до средната им жилка се развива некроза във вид на кафяви петна. Некротизираните листа окапват, като обезлистването започва от основата на леторастите и продължава към върховете. Окапват обикновено почти всички листа, с изключение на розетки (кичури) от фини тъмнозелените листа по върховете на леторастите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    При крушата не се проявява хлороза, а се развива некроза по средната част на листата във вид на червено-кафяви интервали и петна, заобиколени от зелена тъкан. Некротизираните листа обикновено опадват. Симптомите се появяват по-късно, отколкото при ябълковите дървета.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    При недостиг на магнезий листата на черешата имат червеников оттенък и по периферията или близо до средната им жилка се появяват некротични петна. Некротизираните листа по-късно пожълтяват и опадват.

    При сливата некрозата в резултат на недостиг на магнезий се предхожда от хлороза, като признаците се проявява най-напред по периферната част от листа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Листата на черното френско грозде се оцветяват интензивно червено, а периферната им част се завива към долната повърхност.

    При ягодата симптомите на магнезиев недостиг са многообразни: може да се появи хлороза по периферията на листата, но е възможно периферната или средната им част да се обагри жълто или червено.

 

    Липсата или недостигът на магнезий предизвиква следните по-важни заболявания в растенията:

    • магнезиева хлороза;
    • магнезиева некроза;
    • магнезиева цианоза.

 

 

Недостиг на магнезий при домати.

 

    Симптоми. В периферията на старите листа се появява хлороза. Нерватурата остава зелена, а междунервните тъкани също пожълтяват. Пожълтяването постепенно обхваща растенията от основата до върха. Младите листа се накъдрят, стават трошливи и изсъхват.

 

    Източник на вредата. Леки, песъчливи, бедни почви, високо съдържание на калий в почвата. Прекомерно внасяне на азотни торове.

 

    Профилактика. Внасяне в почвата на 30-40 кг/дка магнезий, подхранване с «ОМ ТОРОВЕ» или с «ЕКОТОРОВЕ», листно третиране с Натурален Дефицит Коректор «МАГНЕЗИЕВ ХУМАТ» в доза 60-80 мл/дка, с 40-60 л работен разтвор/дка.

 

Недостиг на магнезий при краставици.

 

    Симптоми. При по-старите листа се появява петнисто пожълтяване, като постепенно те пожълтяват целите. Нерватурата на листата остава зелена, докато останалата част пожълтява. Младите листа се накъдрят, стават грапави, крехки, чупливи и изсъхват.

    Източник на вредата. Леки, песъчливи, бедни почви. Прекомерно внасяне на азотни торове.

    Профилактика. Внасяне в почвата на 20-25 кг/дка магнезий, подхранване с «ОМ ТОРОВЕ» или с «ЕКОТОРОВЕ», листно третиране с Натурален Дефицит Коректор «МАГНЕЗИЕВ ХУМАТ» в доза 60-80 мл/дка, с 40-60 л работен разтвор/дка.

 

 

Недостиг на магнезий при картофи.

 

    Симптоми. Листата придобиват бледозелен до жълтеникав оттенък. По-късно междунервната тъкан потъмнява и прегаря. Понякога растенията изсъхват.

    Източник на вредата. Недостатъчно количество магнезий в почвата на леки почви, където магнезият се измива при дъжд.

 

    Профилактика. Избор на по-богати почви за отглеждане на картофи. Комплексно торене с биопаста «ПЛОДОРОДИЕ» и минерални торове. Балансирано подхранване с «ОМ ТОРОВЕ» или «ЕКОТОРОВЕ» и 2-кратно третиране с натурален дефицит коректор «МАГНЕЗИЕВ ХУМАТ» в доза 60 мл/дка, с 40 л работен разтвор/дка.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - магнезиев хумат, лоза.

Магнезиева хлороза при лоза.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - магнезиев хумат, хмел.

Лист на хмел при слаб и силен недостиг на магнезий.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - магнезиев хумат, магнезиева хлороза при житни кеултури.

Магнезиева хлороза при житни култури.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - магнезиев хумат, пшеница.

Лист на житни при магнезиев дефицит.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - магнезиев хумат, царевица.

Царевица при недостиг на магнезий.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - магнезиев хумат, слънчоглед.

Лист на слънчогледът при слаб и силен недостиг на магнезий.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - магнезиев хумат, цвекло.

Магнезиева хлороза при захарно цвекло.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - магнезиев хумат, зеле.

Недостигът на магнезий при зеле.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - магнезиев хумат, люцерна.

Недостигът на магнезий при люцерната.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - магнезиев хумат, рапица.

Листа на рапс при слаб и силен недостиг на магнезий.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - магнезиев хумат, памук.

Некротични петна при памук.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - магнезиев хумат, лист на дъб.

Лист на дъб при слаб и силен магнезиев дефицит.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - магнезиев хумат, домат.

Недостигът на магнезий при домати.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - магнезиев хумат, картофи.

Лист на картофи при силен недостиг на магнезий.

Натурален микротор "МАГНЕЗИЕВ ХУМАТ"

КОРЕГИРА НЕДОСТИГ НА МАГНЕЗИЙ В РАСТЕНИЯТА!

Александър Малков

"АгроБиоСтим" ООД

гр. Каварна