АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.

НЕИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ:

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ:

НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

 

ЖЕЛЯЗО

 

НУЖДА НА РАСТЕНИЯТА ОТ ЖЕЛЯЗО.

 

    В тъканите на растенията желязото се намира в много по-голямо количество (50-2500 mg/kg сухо вещество), отколкото другите микроелементи. То се концентрира в по-големи количества във вегетативните органи и в по-малко в репродуктивните. Най-високо е съдържанието му в корените. Концентрацията на желязото в тъканите на младите растения е значително по-висока, отколкото в по-старите. Приема се, че в килограм суха маса на страдащите от недостиг на желязо царевични и пшенични растения се съдържа по малко от 25 mg/kg Fe; в люцерновите и соевите – по-малко от 30 mg/kg (нормалното съдържание на Fe за царевица и люцерна е 30-250 mg/kg, а за соята – 50-350 mg/kg).

    Желязото в растенията е слабо подвижно, тъй като само малка част от него е във водоразтворима форма, а 80-90% са свързани стабилно в органични структури. Затова то трудно се придвижва от по-рано образуваните тъкани в по-младите и в много по-малко степен се реутилизира, трудно се мести от по-рано образуваните тъкани в по-младите и не може да се използва повторно. Скоростта на придвижването му в растенията обаче се увеличава с повишаването на неговата концентрация. Натурален микротор «ЖЕЛЕЗЕН ХУМАТ» където желязо в хелатната форма се придвижва 2-3 пъти по-бързо в сравнение с други препарати.

 

    Желязото в растителния организъм е свързано предимно с различни аминокиселини, белтъци и други биополимери. Йоните на желязото вземат активно участие в окислително-редукционните процеси на фотосинтезата, дишането, биосинтезата на белтъци и хлорофил, биологичното свързване на атмосферния азот, редуцирането на нитратите и нитритите и др.

 

НУЖДАТА НА ОТДЕЛНИ КУЛТУРИ ОТ ЖЕЛЯЗО.

 

    Растенията използуват желязото в малки количества, но през целия си вегетационен период. Съдържащото се в семената желязо може да задоволи нуждите на младото растение до появяването на първите същински листа. След това растението започва да усвоява намиращото се в хранителната среда желязо, като с увеличаване размера на листната маса нуждата от него нараства.

    Обикновено едногодишните тревисти растения имат по-малка нужда от желязо, отколкото многогодишните дървесни растения.

    От селскостопанските култури най-чувствителни към недостиг на желязо са лозата, хмелът, маслодайната роза и овощните дървета. У нас в районите на карбонатните почви е установен недостиг на този елемент и при някои зеленчукови и полски култури - оранжерийни домати, зеле, картофи, царевица, соя, овес и тютюн.

    Нуждата на овощните дървета и лозата от желязо се определя по съвкупна преценка от визуални наблюдения, по метода на «зеленото петно», чрез присаждане на пъпка, по съдържанието на активно желязо в листата и на подвижно в почвата.

 

ПОЧВАТА КАТО ИЗТОЧНИК НА ЖЕЛЯЗО ЗА РАСТЕНИЯТА.

 

    Общото количество на желязото в повърхностните хоризонти е 1-9,4%. Съдържанието на подвижното желязо в повърхностните хоризонти (0-20 cm) на българските почви. Както реакцията, така и аерацията на почвата изменяет степента на окисляването на желязото, а оттам и неговата разтворимост и достъпност за растенията. В солите на желязото се намира както в двувалентна, така и тривалентна форма. Солите на тривалентното желязо обаче се разтварят само в силно кисела среда (рН <3) и затова в почвения разтвор са застъпени в незначителни количества.

    Концентрацията на двувалентното желязо е по-висока, тъй като в тази форма желязото може да образува в почвата разтворими във вода съединения при слабо кисела реакция – рН 4-6. този интервал на стойностите на рН се смята за най-благоприятен за снабдяване на растенията с желязо.

 

    При силно кисела реакция подвижността на желязото се увеличава и неговата концентрация може да бъде токсична за растенията. При рН 6-8 в почвата се съдържат незначителни количества подвижно желязо, а при рН около 8 и повече желязото е във вид на неразтворими хидроокиси, поради което не може да се използува от растенията.

 

    Най-голямо количество подвижно желязо съдържат деградираните черноземи в района на с. Враняк, Враченско, и излужените смолници край Карнобат и София.

 

    Райони с неблагоприятен хранителен режим по отношение на желязото:

  • псевдоподзолистите канелени горски почви в района на с. Бъдеще, Стара Загора;
  • карбонатните черноземи край р. Дунав, Шуменска и Варненска област;
  • рендзините в района на Търговище и Преслав;
  • карбонатните и ерозирани смолници в района на Стара Загора, Ямбол и Бургас;
  • ерозираните и плитки канелени горски почви в района на Стара Загора и Санданско-Петричкия район;
  • алувиално-ливадните почви в Пазарджишка и Пловдивска област;
  • планинско-ливадните торфенисти почви.

    При културите, отглеждани на тези почви, особено най-чувствителни към недостиг на желязо (лоза, хмел, маслодайна роза и овощните дървета, а от зеленчукови и полски култури - оранжерийни домати, зеле, картофи, царевица, соя, овес и тютюн.) недостиг на подвижно желязо се засилва по следните причини:

  • обилно торене със суперфосфат и други промишлени торове;
  • обогатяване на орницата с карбонати вследствие на удълбочена оран и поливане с вода, съдържаща много алкалоземни бикарбонати;
  • масово използуване на медни растителнозащитни препарати и особено на бордолезов разтвор.

 

    За подобряване на железното хранене на растенията, отглеждани на тези почви, се препоръчва пръскания с Натурален микротор «ЖЕЛЕЗЕН ХУМАТ», а при почви с по-голям недостиг на желязо се препоръчва и почвено внасяне на 0,01% разтвор на «ЖЕЛЕЗЕН ХУМАТ».

 

СМУЩЕНИЯ ПРИ НЕДОСТИГ НА ЖЕЛЯЗО:

 

При недостиг на желязо овощните дървета, лозата, розата и хмелът заболяват от жълта хлороза.

    При овощните дървета това заболяване най-напред се изразява в промяна на пигментацията на младите листа. Първоночално между жилките листата придобиват бледозелен, а след това - светложълт цвят, жилките остават бледозелени с червеников оттенък. В случай на по-силна хлороза цялата листна петура става кремавобяла и нарядко е осеяна с по-едри некротични петна, локализирани най-често по краищата на листата. При продължителен глад засъхват върховете на леторастите, отмират отделни клони или загиват цели овощни дървета.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    При лозата загиват отделни пръчки или целият храст, ако не се вземат ефикасни мерки за намаляване на хлороза, пръскане с Натурален микротор «ЖЕЛЕЗЕН ХУМАТ», с разтвор 200-250 мл/100 л вода. Подобни симптоми се наблюдават при маслодайната роза, хмела и някои зеленчукови култури. При царевицата се появява ивичеста хлороза.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Заболяване от излишък на желязо е констатироно само при малината – под местата, където стъблата на малината са прикрепени към желязната телена конструкция, се появяват черни некротични петна, които често се сливат и образуват по-големи участъци. Тези поражения са извесни под наименованието – черна петнистост.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Липсата или недостигът на желязо предизвиква следните по-важни заболявания в растенията:

  • желязна хлороза;
  • желязна некроза;
  • жълта хлороза при овощните дървета;
  • ивичеста хлороза по царевица;
  • засъхване върховете на леторасти.

 

 

Недостиг на желязо при краставици.

 

    Симптоми. Младите листа пожълтяват между нерватурата. Старите листа остават нормално зелени.

    Източник на вредата. Недостатъчно количество на подвижно желязо в почвата.

    Профилактика. Избор на богати почви за отглеждане на краставици. На карбонатните, ерозирани и ливадните почви трябва балансирано подхранване с «ОМ ТОРОВЕ» и листно третиране с Натурален микротор «ЖЕЛЕЗЕН ХУМАТ» в доза 40-60 мл/дка, с 40-80 л работен разтвор/дка.

 

 

Неинфекциона хлороза при малини и къпини.

    Симптоми. Пожълтяване на листата, леторастите, върховете. Листата и плодовете остават дребни, недоразвити.

    Източник на вредата. Високо съдържание на карбонати в почвата. Излишък на влага продължително време. Недостиг на хранителни елементи.

    Профилактика. Засаждане на нови насаждения на отцедливи почви с дълбоки подпочвени води. Балансирано подхранване на културите с «ОМ ТОРОВЕ».

При липса на желязо листно третиране с Натурален микротор «ЖЕЛЕЗЕН ХУМАТ», с разтвор 200-300 мл/100 л вода, 2-3 пъти през 7-10 дни.

 

 

Неинфекциона хлороза по лозата.

Симптоми. Болестта се открива най-рано по младите листа. От периферията към вътрешността на петурата се развива хлороза като зелена ивица остава само покрай невратурата.

 

    При по-тежки случаи цветът се променя в бледожълт до кремавобял. По-късно протича некроза по периферията на листата и настъпва преждевременен листопад. Болните лози са слабо развити и дават ниски добиви. След тежки зими растенията лесно измръзват.

    Източник на вредата. Липса на желязо. При излищък на карбонати в почвата се блокира достъпът на желязо в растенията и се предизвикват смущения в метаболизма на желязото в системата почва-растение. Високото съдържание на фосфор в почвата, също индуцира хлороза. Допуска се, че се причинява утаяване на желязото по корените и в проводящата система, с което се затруднява транспорта му до младите органи. Желязото се усвоява трудно и при рН=8,0. Желязна хлороза се предизвиква още от лоша аерация в почвата, под влияние на токсични вещества, при нарушен хранителен режим, липса на микро- и макроелементи, обилно поливане, стресови ситуации от високи и ниски температури, при излишък на нитратен азот и др.

    Профилактика. Отглеждане на сортове, които проявяват по-висока толерантност към наличието на повече вар в почвата; използване на устойчиви подложки; своевременно провеждане на агротехнически мероприятия в насажденията; пръскане на растенията през вегетацията с разтвор 200 мл/100 л вода на Натурален микротор «ЖЕЛЕЗЕН ХУМАТ» в доза 200-250 мл работен разтвор/растение, или внасяне на железни съединения в почвата. През последните години в практиката широко се предлагат секвестренови препарати (секвестрен 138 Fe – 4-6 кг/дка).

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - железен хумат, хлороза при овощни видове.

Жълта хлороза при овощните дървета.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - железен хумат, желязна хлороза при праскова.

Жълта хлороза при прасковата.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - железен хумат, хлороза при ягода.

Желязна хлороза при ягодата.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - железен хумат, жълта хлороза при шипка.

Жълта хлороза при шипката.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - железен хумат, ивечеста хлороза при царевица.

Ивичеста хлороза при царевицата.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - железен хумат, желязна хлороза при малина.

Желязна хлороза при малината.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - железен хумат, хлороза при слънчоглед.

Недостиг на желязо при слънчогледът.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - железен хумат, хлороза при тютюна.

Лист на тютюн при дифицит на желязо.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - железный хумат, лист на фасул.

Лист на фасулът при дифицит на желязо.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - железен хумат, хлороза и некроза при картофи.

Лист на картофи при желязна некроза.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - железен хумат, хлороза при зеле.

Лист на зеле при недостиг на желязо.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - железен хумат, жълта хлороза при ябълката.

Жълта хлороза при ябълката.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - железен хумат, хлороза при череша.

Хлороза при череша.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - железен хумат, хлороза и некроза при лоза.

Некроза по периферията на листата при лозата.

Натурален микротор "ЖЕЛЕЗЕН ХУМАТ"

КОРЕГИРА НЕДОСТИГ НА ЖЕЛЯЗО В РАСТЕНИЯТА!

Александър Малков

"АгроБиоСтим" ООД

гр. Каварна