АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.

НЕИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ:

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ:

НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

 

МЕД

 

НУЖДА НА РАСТЕНИЯТА ОТ МЕД.

 

    Медта се съдържа в тъканите на всички висши и нисши растения. Нейното количество варира в широки граници в зависимост от видовите и сортовите им особености, фазата на развитието, възрастта, концентрацията и формата на подвижните съединения в почвата. Обикновено бобовите треви натрупват повече мед, отколкото зърнените житни култури (пшеница, ечемик, овес) и някои житни треви; младите растения съдържат повече мед на единица сухо вещество, отколкото по-старите, а листата - повече, отколкото другите органи.

Постъпилите в растенията медни йони реагират с аминокиселините, белтъците и другите биополимери и образуват по-стабилни комплексни съединения, отколкото другите метални йони. Физиолого-биохимичната функция на медта е свързана с най-скритите и сложни процеси в растителната клетка: дишането, фотосинтезата, синтезата на белтъците, въглехидратите и витамините, азотния, фосфорния и ауксиновия обмен и др. Медта се смята и за един от факторите, необходим за нормалното осъществяване на асимилацията на минералния азот и биосинтезата на полипептидите и белтъците, особено при амониево хранене на някои зърнени житни култури. Тя дава отражение върху фиксирането на молекулния азот и върху неговия метаболизъм в растенията, активира процеси на свързването на атмосферния азот от микроорганизмите от род Азотобактер в грудките на бобовите растения.

    Медта повишава устойчивостта на растенията към високи и ниски температури и към гъбни и бактерибни болести. Благоприятно е действието й върху устойчивостта на растенията на полягане.

 

НУЖДАТА НА ОТДЕЛНИ КУЛТУРИ ОТ МЕД.

 

    Най-чувствителни към недостиг на мед и най-силно реагиращи на торенето с медни торове са зимната и пролетната пшеница, ечемик и белите сортове овес. При остър недостиг на този елемент те не изкласяват, а понякога и загиват.

    Най-малко чувствителни към недостиг на мед в хранителната среда са житните треви, ръжта, елдата и главестото зеле. Те имат способност по-лесно и в по-голямо количество да усвояват мед, но на карбонатни, торфени, торфенисти и песъчливи кисели почви реагират положително на торене с медни торове.

    Междинно положение по отношение на отзивчивостта на торене с мед заемат царевицата, кореноплодните (морковът, салатното цвекло, ряпата, захарното и кръмното цвекло), влакнодайните (конопът, памукът), маслодайните (слънчогледът, рапицата), зърнените бобови култури (фасулът, грахът) и бобовите треви, отглеждани на семена.

    При прилагане на листната диагностика се приема, че когато съдържанието на мед в сухото вещество на надземните органи на тревните и зърнените житни и в листата на овощните и някои други култури е по-малко от 4-5 mg/kg, растенията реагират на мед в тъканите на растенията, до която се повишават добивът и качеството на продукцията, е различна за отделните култури – за люцерната е около 12 mg/kg суха маса, за червената детелина – около 20 mg/kg и за царевицата – около 25 mg.

ПОЧВАТА КАТО ИЗТОЧНИК НА МЕД ЗА РАСТЕНИЯТА.

 

    Повърхностните хоризонти на българските почви съдържат 4-140 mg мед в 1 kg почва. С най-високо съдържание на мед са някои псевдоподзолисти канелени горски почви (140 mg/kg), в образуваните върху андезитов-елувий смолници и в карбонатните ливадно-канелени почви (80-95 mg/kg).

    Най-ниско е общото съдържание на мед в торфено-блатните почви (около 5 mg/kg), в светлосивите горски почви с лек механичен състав и в излужените канелени горски почви (10-15 mg/kg).

    Почвите, в образуването на които взема по-голямо участие тревиста растителност (черноземи, ливадно-блатни, алувиално-ливадни и ливадни смолници), съдържат повече мед в повърхностните слоеве. В почви с подзолист процес (псевдоподзолисти сиви и канелени горски и жълтоземно-подзолисти) медта се изнася от хумусно-акумулативния хоризонт и се отлага в по-долните слоеве.

    В почвата медта среща в различни форми: като трудно разтворими медни соли, хидроокиси и окиси; като медсъдържащи минерали; като медноорганични комплексни съединения; като медни катиони; като водоразтворими соли.

    Като активен комплексообразувател медта се свързва с органичните вещества на почвите, хуминовите киселини и фулвокиселините и в зависимост от условията взаимодействието протича йонообменно или се образуват вътрешнокомплекмни съединения като в Натурален микротор «МЕДЕН ХУМАТ» - произведен на базата на фулвокиселини.

    Количеството на водоразтворимите медни съединения е по-малко от 1% от общото количество мед в почвата. Най-достъпната за растенията е йонната форма на медта, като в Натурален микротор «МЕДЕН ХУМАТ».

    Във основа на преценката повечето от разпространените в България почви са с благоприятен меден режим.

 

    Недостатъчно и по-слабо запасени на мед:

  • ливадно-блатни почви;
  • торфено-блатни почви;
  • планинско-ливадни почви;
  • тъмноцветни планинско-горски почви;
  • леки по механичен състав кафяви горски и псевдоподзолисти канелени и сиви горски почви.

При културите, отглеждани на тези почви, особено най-чувствителни към недостиг на мед (зимната и пролетната пшеница, ечемик и белите сортове овес, царевицата, морковът, салатното цвекло, ряпата, захарното и кръмното цвекло, конопът, памукът, слънчогледът, рапицата, фасулът, грахът и други бобови треви, отглеждани на семена) се препоръчва третиране с Натурален микротор «МЕДЕН ХУМАТ», в доза 50-100 мл/дка, а при почви с по-голям недостиг на мед се препоръчва и почвено торене с 0,03% разтвор на «МЕДЕН ХУМАТ».

СМУЩЕНИЯ ПРИ НЕДОСТИГ НА МЕД.

 

    При недостиг на мед ечемикът, овесът и пшеницата заболяват от хлороза, известна под наименованието бяла чума. Външните признаци на тази болест са ясно изразени - листните връхчета побеляват и бързо засъхват, усукват се във вид на нишки и се изкривяват. При по-голям недостиг на мед растенията братят, образуват стъбла, но не изкласяват; ако се образуват класове, те побеляват и в тях не се образува зърно.

    Недостигът на мед се отразява неблагоприятно и върху развитието на завръзите и зерното при житните треви - настъпват морфологични изменения в мъжките генеративни органи и отмират много женски генеративни органи; може да дегенерира и зрялата зародишна торбичка, което води до образуване на празни семена.

    При доматите недостигът на мед забавя растежа на стъблото и потиска развитието на корените; листата придобиват тъмен синъозелен цвят, по-дребни са, отколкото при нормалните растения, по тях се развива хлороза, краищата на петурата се завиват към горна повърхност успоредно на централната жилка; не се образуват цветове; стъблото и листата стават по-чупливи.

    Листата на салатата, страдаща от недостиг на мед, имат уродлива форма, загубват якостта си, стават хлоротични. Хлорозата се появява най-напред по стъблото и по външния край на листата.

    При недостиг на мед в почвата ябълката, крушата, сливата, прасковата, цитрусовите и маслината заболяват от суховършие, или екзантема. Това заболяване се проявява най-силно по време на интензивния растеж на леторастите, особено при сухо и горещо време и силна слънчева радиация. При ябълката то е известно под наименованието увяхване на върховете. Първите симптоми на суховершието се появяват в края на Май - началото на Юни: растежът на връхните листата на леторастите се забавя; краищата на петурата се завиват нагоре по дължина на централната жилка и листата придобиват форма на ладия. При по-малък недостиг на мед по листата се появява хлороза - на светлозелен фон изпъква мрежа от тъмнозелени жилки, а при по-силно гладуване се развива и некроза, която отначало обхваща краищата на надебелените и деформирани листа, а след това - и цялата петура; изсъхналите листа опадват и връхната част на летораста се оголва; при продължително гладуване обезлистените върхове на младите леторасти започват да изсъхват, стават жълто-кафяви, изкривяват се и се осмоляват и загиват. Короната на дърветата придобива храстовидна форма, а плодовете са дребни, деформирани и втвърдени.

 

    Липсата или недостигът на мед предизвиква следните по-важни заболявания в растенията:

  • медна хлороза;
  • медна некроза;
  • бяла чума при зернено житни култури;
  • суховършие (екзантема) при овощни култури;
  • увяхване на върховете при ябълката.

 

    Компенсирането на меден недостиг се постига чрез третиране на селскостопански култури с Натурален микротор «МЕДЕН ХУМАТ». За почвено торене се препоръчват 0,03% разтвор на «МЕДЕН ХУМАТ» внесен преди дълбоката оран, а при трайни насаждения – внесен на бразди близо до кореновата система.

 

 

Недостиг на мед при домати.

 

    Симптоми. Растенията остават дребни. Имат слаб растеж. Листата се оцветяват синъо-зелено, завити около централния нерв. Растението увяхва. По нерватурата се появяват некротични петна. Съдържанието на меж в болните растения е 12 мг/кг зелена свежа маса, а на здравите е 14-15 мг/кг.

    Източник на вредата. Появява се при растенията, отглеждани върху торфен субстрат.

    Профилактика. Балансирано подхранване на растенията с «ОМ ТОРОВЕ». Листно третиране на растенията с Натурален микротор «МЕДЕН ХУМАТ» в доза 100-150 мл/дка с 30-40 л работен разтвор/дка и почвено подхранване с 0,03% разтвор на «МЕДЕН ХУМАТ».

 

 

Повреди от бордолезов разтвор по лозата.

 

    Симптоми. Най-чувствителни са младите листа. По периферията се явяват пригорни зони от тъмнокафява, некротирала тъкан. Некротични петна се срещат и по петурата на листата.

    Профилактика. Правилно приготвяне на бордолезовия разтвор и пръскане на лозите при подходящи условия. Препоръчва се първите третирания да се провеждат с препарати, непроявяващи фитотоксичност като с разтвор 250 мл/100 л вода на Натурален микротор «МЕДЕН ХУМАТ» или други медни препарати. След установяване на повреди, да е извърши редовно третиране на растенията с «ЕКОТОРОВЕ» докато се преодолее смущението.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - меден хумат, житни треви.

Недостигът на мед при житните треви.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - меден хумат, бяла чема при ечемикът.

Хлороза (бяла чума) при ечемикът.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - меден хумат, пшеница.

Недостиг на мед при пшеницата.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - меден хумат, слънчоглед.

Недостиг на мед при слънчоглед.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - меден хумат, слънчоглед.

Дифицит на мед при слънчоглед.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - меден хумат, цвекло.

Недостиг на мед при цвекло.

Натурален микротор "МЕДЕН ХУМАТ"

КОРЕГИРА НЕДОСТИГ НА МЕД В РАСТЕНИЯТА!

Александър Малков

"АгроБиоСтим" ООД

гр. Каварна