АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.

НЕИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ:

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ:

НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

 

БОР

 

НУЖДА НА РАСТЕНИЯТА ОТ БОР.

 

    Всички органи на растенията съдържат бор, но в зависимост от вида на растенията и условията на отглеждането съдържанието на този елемент се колебае в широки граници – от 1 до 100 mg/kg сухо вещество. Като правило тъканите на едносемеделните растения са по-бедни на бор, отколкото на двусемеделните; цветовете съдържат повече бор, отколкото другите органи. Най-малко бор на еденица суха маса натрупват житните треви, а най-много - растения от сем. Пеперудоцветни и Сложноцветни. Неговото действие е тясно свързано с образуването на растителните тъкани, цветните органи, цъфтежа, оплождането, постъпването на минерални елементи в растенията, с обмяната на въглехидратите, белтъчините, нуклеиновите киселини и др. Във въглехидратния обмен боратите играят важна роля в биосинтезата на витамините. Преди всичко този микроелемент е необходим за образуването на растителните тъкани, като неговата основна функция е свързана със зреенето на плодовете и диференцирането на клетките.

    При двусемеделните растения боратите изпълняват защитна функция в ауксиноксидазната система.

    При недостиг на бор, се нарушава притокът и оттокът на въглехидрати към растежните точки, парализират се всички процеси на жизнедеятелността на растенията, потиска се синтезата на белтъчините, спира диференцията на клетките и възобновяването на тъканите, в листата намалява съдържанието на витамин С, тиамин и рибофлавин. Според учените в това се корени и една от главните причини за особеното значение на бора в процесите на формирането на репродуктивните органи, оплождането и плододаването.

    При неблагоприятни външни условия борът има способността да повишава съдържанието на химично свързаната вода в клетките и по този начин да влияе на водния режим, активността на ензимите, насоката на въглехидратния и белтъчния обмен. С това може отчасти да се обясни и положителното влияние на бора върху устойчивостта на растенията към такива неблагоприятни условия, като засушаване, повишена концентрация на солите в почвения разтвор, низки температури, бактерийни и други заболявания.

 

НУЖДАТА НА ОТДЕЛНИ КУЛТУРИ ОТ БОР.

 

    Според нуждата им от бор разделя селскостопански култури на три групи:

    култури с най-голяма нужда от бор - люцерна, детелина, цветно и брюкселско зеле, целина, брюква, ябълка, круша;

    култури със средна нужда от бор - тютюн, памук, домати, моркови, салата, костилкови овощни видове;

    култури с малка нужда от бор - зърнени житни, житни треви, фасул, соя, грах, картофи, ягоди.

 

ПОЧВАТА КАТО ИЗТОЧНИК НА БОР ЗА РАСТЕНИЯТА.

    Общото съдържание на бор в повърхностите хоризонти на българските почви е 0,5 – 160 mg/kg почва. Най-богати с бор са солените почви от Чернополската низина (около 160 mg/kg). С високо съдържание на общ бор са и някои черноземи (до 50 mg/kg), а с ниско – някои сиви горски почви (под 30 mg/kg). Обикновено почвите, образувани върху морски отложения и основни скали, съдържат повече бор, отколкото формираните върху кисели скали.

 

    Най-често недостиг на подвижен бор има в почвах, образувани върху кисели вулканични скали или пресноводни седиментни материали; в почви с кисела реакция, където общият и подвижният бор са били измити при протичане на процеса на излужване и оподзоляване; в леки по механичен състав почви; в кисели блатни и торфени почви; с леки почви, поливани с води с много ниско съдържание на бор или с води с високо съдържание на бикарбонати и в почви, бедни на органично вещество.

    Най-богати с разтворим бор са алувиално-ливадните и солените почви в Чернополската низина. Много добре са запасени с водоразтворим бор някои алувиално-ливадни почви край Чая и Янтра.

 

    Райони с неблагоприятен хранителен режим по отношение на бор:

  • псевдоподзолистите сивите и канелени горски почви;
  • леките песчливи алувиални и алувиално-делувиални почви;
  • карбонатните почви;
  • леки песъчливи алувиално-делувиални ливадни почви край гр. Гоце Делчев;
  • някои алувиално-ливадни почви край Искър в Софийското поле;
  • тъмно оцветените заблатените почви край Пловдив;
  • слабоалкалните и неутралните солници;
  • блатни почви и други.

    При културите, отглеждани на тези почви, особено най-чувствителни към недостиг на бор (люцерна, детелина, цветно и брюкселско зеле, целина, брюква, ябълка, круша, тютюн, памук, домати, моркови, салата, костилкови овощни видове) се препоръчва пръскания с Натурален микротор «БОРОВ ХУМАТ» в доза 160-180 мл/дка, а при почви с по-голям недостиг на бор се препоръчва и почвено внасяне на 0,005% воден разтвор на «БОРОВ ХУМАТ».

    В България има около 10 млн. декара площи, нуждаещи се от борно торене поради неблагоприятен борен режим. Ако приемам, че 20% от тези площи са заети с боролюбиви култури, нужно е всяка година около 2 млн. декара да се торят с борни торове.

 

СМУЩЕНИЯ ПРИ НЕДОСТИГ НА БОР.

    При всички растения и особено при двусемеделните в случай на недостиг на водоразтворими борни съединения в почвата най-напред се засягат растежните точки, загива вегетационният връх на стъблото, спира развитието на старите и формирането на нови органи - стъбло, корени, пъпки, цветове. Листата пожълтяват, след което потъмняват, а дръжките им стават крехки. При някои растения се наблюдават различни видове изкривяване, усукване, разцепване или разкъсване на стъблото поради изменението на растежа на тъканите в различна степен. Главният корен на растенията обикновено не се доразвива, надебелява и при някои растения, например царевица, става трошлив. При други култури като лен, захарно цвекло и бобови, не израстват странични корени или кореновите власинки отмират, а при бобовите не се образуват грудки.

    Недостиг на бор през периода на цъфтеж предизвиква нарушение в нормално развитие на прашеца и особено на завръзите, поради което голяма част от цветовете остават неоплодени и опадват. При краставиците, мака и др. прашецът не покълнва, а при слънчогледа, детелина и др. неговата енергия на кълнене намалява силно, което води до рязко снижаване на добива от семена и на тяхното качество. Недостиг на бор може да предизвика и опадване на завръзите при лимоните, памука, люцерната и др.

 

    Овощните растения реагират отрицателно както при недостиг, така и при излишък от бор в почвата. Липсата или недостиг на бор предизвикват редица функционални смущения и патологични заболявания при овощните растения: главно по ябълката, крушата, кайсията и цитрусовите. При различните видове овощни растения се наблюдават различни признаци на страдание, но при всички растения се проявяват върху растежните органи и тъкани. Листата са хлоротични и набръчкани, понякога ненормално дебели и чупливи. При остър глад се засягат растежните точки, загива вегетационният връх на стъблото, спира развитието на старите и формирането на нови органи, намалява кълняемостта на полена и растежът на поленовите тръбици, нарушава се нормалното развитие на завързите, повреждат се плодовете.

    Липсата или недостигът на бор предизвиква следните по-важни заболявания в растенията:

  • сърцевинно и сухо гниене на захарното и кръмното цвекло;
  • черни вътрешни петна по градинското цвекло;
  • потъмняване на сърцевината на брюквата и кръмната ряпа;
  • кафяви (ръждиви) петна по цветното зеле;
  • червено гниене при цветното зеле;
  • кухи стъбла по оранжерийните домати;
  • атрофиране на вегетационния връх и чупливост на стъблото при люцерната;
  • бактериоза по лена;
  • изсъхване (отмиране) на върха на тютюна;
  • потъмняване на върховете на слънчогледа;
  • умъртвяване (некроза) на дървесинните съдове при облагородените лозови пръчки;
  • корковидни ядки или вътрешно вкорковяване, суха петнистост, кафява сърцевина по ябълката, крушата, кайсията и други.

    Постоянен приток на бор от външната среда - чрез корените или листата - е особено необходим за бързо растящите и боролюбивите култури. Обикновено съдържащият се в почвата бор е достатъчен, за да се изгради вегетативната маса на повечето растения, но през периода на образуването на репродуктивните органи, когато нуждата от бор силно нараства, подвижното му количество в почвата в много случаи е недостатъчно. Особено важно е овощните дървета и боролюбиви растенията да се третират с Натурален микротор «БОРОВ ХУМАТ» през периода бутонизация – цъфтеж, в доза 150-200 мл/дка.

    Нуждата на растенията от бор се изменя силно при различно съотношение между минералните елементи в хранителната среда. При високи концентрации на калций и широко отношение на азота към калия тя се повишава, а при високо съдържание на магнезий и желязо до известна степен намалява. Ето защо борния недостиг може да се засили от провеждането на следните агротехнически мероприятия:

 • преваруване на кисели почви;
 • прилагане на интензивно калиево торене на почви, бедни на бор;
 • рязко повишаване на добивите и интензивно извличаване с реколтата (уплътнени сеитбообращения);
 • интензивно фосфорно торене на почви, бедни на бор.

    Той може да се смекчи чрез поливане с 0,005% воден разтвор на «БОРОВ ХУМАТ».

 

Недостиг на бор при краставици.

 

    Симптоми. Вегетационният връх пожелтява, изсъхва и загива. Листата се изпъстрят с жълти петна.

    Източник на вредата. Недостатъчно количество на бор в бедни и кисели почви.

    Профилактика. Избор на богати почви за отглеждане на краставици. На бедни и кисели почви – балансирано подхранване с «ОМ ТОРОВЕ» и листно третиране с Натурален микротор «БОРОВ ХУМАТ» в доза 100-150 мл/дка, с 40-60 л работен разтвор/дка.

 

 

Сухо и сърцевинно гниене на цвекло.

    Симптоми. Най-ясно проявите на заболяването личат по младите сърцевинни листа на цвекловата глава, в центъра на розетката. Те спират да нарастват, некротират и загниват. Поради това болестта се нарича сърцевинно гниене. По останалите листа се появява хлороза, която започва от връхните и постепенно обхваща и по-старите листа. При развитие на листа от спящите пъпки те също загиват. При по-слаб недостиг на бор, растенията се развиват бавно и по вътрешната страна на листните дръжки се образуват напречни напуквания.

    По челната част на кореноплода са явява кафяво петно, което се разраства и може да обхване по-голяма част от кореноплода. Външно това се проявява под формата на кафяво сухо гниене, от където идва и другото наименование на болестта. През повредените части проникват вторични паразити, които причиняват гниене на кореноплодите.

    Източник на вредата. Липса на елемента на бор. Сухото и сърцевинно гниене се явява при почви, бедни на този микроелемент, при силно карбонатни почви, при обилни валежи и отмиване на борните съединения и вследствие прекомерно варуване.

    Профилактика. Торене с боракс 1,5 кг/дка или листно третиране с Натурален микротор «БОРОВ ХУМАТ», в доза 160-180 мл/дка, с 40-60 л работен разтвор/дка. Кореноплодите, произведени в райони с почви с ниско съдържание на бор, да се обработват с предимство в заводите, тъй като са чувствителни на гниене по време на запазването.

 

 

Некроза на древесните съдове по облагородените лозови пръчки.

    Симптоми. Вкоренените лози загиват до края на вегетацията или до 1-2 години след засаждането. При разрез на мястото на стойката по подложката се забелязва потъмняване на дървесината.

 

    Източник на вредата. Високи температури през юли и август, слабата аерация на почвата които предизвикват вътреклеточно дишане и отравяне на част от тъканите поради предизвикване на окислителните процеси, липса или недостиг на бор.

    Профилактика. Избор на почви с добра аерация за вкоренилища. Поддържане на висока агротехника през вегетацията и пръскане с Натурален микротор «БОРОВ ХУМАТ», в доза 160-200 мл/дка, с 80-100 л работен разтвор/дка, или торене с боракс 2-3 кг/дка.

 

 

Корковидни ядки или вътрешно вкорковяване по ябълката, крушата и кайсията.

    Симптоми. Когато плододаващи дървета гладуват, развива се некроза по повърхността или вътрешността на плодовете, дори ако по-рано не са наблюдавани признаци на ненормален растеж на вегетативните части. При ябълката некрозата се проявява под различни форми: корковидни ядки или вътрешно вкорковяване, корковидно петносване или вътрешно вкорковяване, суха петнистост, кафява серцевина и др. Отначало заболяването се проявява под форма на светли или бледозеленикави едри петна, а след това засегнатите тъкани потъмняват и засъхват, като придобиват консистенция на корк или сюнгер в зависимост от фазата на развитието, в която е бил засегнат плодът. При сухата петнистост и корковидното петносване се засяга повърхността на плодовете – те се напукват и деформират. Корковидното петносване на ябълките се проявява главно при продължителна суша. При крушата тази болест се характеризира със засъхване на цветовете и деформиране на плодовете, по повърхността на които се появяват вдлъбнатини и участъци с корковидна тъкан.

    По плодовете на кайсията се появяват кафяви петна, особено близо до дръжката и сухи гъбести участъци около костилките.

    Източник на вредата. Липса или недостиг на бор.

    Профилактика. Поддържане на висока агротехника през вегетацията и двукратно третиране (във фазите – преди цъфтеж и след прибиране на реколтата) с Натурален микротор «БОРОВ ХУМАТ», в доза 200-300 мл/дка с 80-100 л работен разтвор/дка, или торене с боракс.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - боров хумат, ръжда по цветното зеле.

Кафяви (ръждиви) петна по цветното зеле.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - боров хумат, салат.

Недостиг на бор при салата.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - боров хумат, ечемик.

Лист на ечемикът при недостиг на бор.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - боров хумат, ечемик.

Дефицит на бор при ечемикът.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - боров хумат, слънчоглед.

Лист на слънчогледът при дефицит на бор.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - боров хумат, слънчоглед.

Недостиг на бор при слънчогледа.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - боров хумат, пипер.

Недостиг на бор при пиперът.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - боров хумат, картофи.

Лист на картофи при силен дефицит на бор.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - боров хумат, роза.

Лист на розата при недостиг на бор.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - боров хумат, детелина.

Лист на червената детелина при недостиг на бор.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - боров хумат, сърцевинно гниене на цвекло.

Сърцевинно гниене на захарното и кръмното цвекло.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - боров хумат, лоза.

Недостиг на бор при лоза.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - боров хумат, ябълка.

Вътрешно вкорковяване по ябълката.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогени, натурален микротор - боров хумат, круша.

Корковидни ядки по крушата.

Натурален микротор "БОРОВ ХУМАТ"

КОРЕГИРА НЕДОСТИГ НА БОР В РАСТЕНИЯТА!

Александър Малков

"АгроБиоСтим" ООД

гр. Каварна