АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.

НЕИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ:

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ:

БАКТЕРИЙНИ БОЛЕСТИ

 

БАКТЕРИИ

 

    Бактерии (грц.) – предимно едноклетъчни, безхлорофилни микроорганизми от растителен произход с високо биохимична активност. Открити са през 1683 от недерландския биолог А. Льовенхук (1632-1723). Л. Пастьор изяснява ролята им във ферментативните процеси и открива причинителите на много заразни болести по човека и животните. Нем. микробиолог Р. Кох (1843-1910) изолира антраксния бацил, туберкулозната бактерия и холерния вибрион. Рус. микробиолог С. Н. Виноградский (1865-1953) разкрива участието на Бактерии в кръговрата на веществата в природата.

    По форма Бактерии са кълбовидни, пръчковидни и спмрално извити.

  • Кълбовидните Бактерии (коки) най-често са с диам. от 0,2 до 2 мкм. Биват монококи, микрококи (единични клетки), диплококи (по 2 клетки), тетракоки (по 4 клетки), сарцини (пакетчета от 8 или повече клетки), стрептококи (верижки от клетки) и стафилококи (клетки във вид на грозд.).
  • Пръчковидните Бактерии са най-многобройната и разнообразна група. Най-често са с размери 0,5 – 1,5 мкм на 1 – 10 мкм. Различават се по разположението си (единични, по двойки, като верижки), по формата на краищата (заоблени, заострени, право изрязани), по дебелината и дължината на пръчицата и т.н. В тази група спадат Бактерии в тесен смисъл – неспорообразуващи къси пръчици, и бацилите – спорообразуващи по-дълги пръчици.
  • Спирално-извитите Бактерии обхващат вибриони (имат по-къса и извита като запетая клетка), спирили (по-дълги клетки с 3 – 4 извивки) и спирохети (с няколко спирални извивки и със заострени краища).

    Бактерии имат здрава трислойна клетъчна обвивка, която определя формата им. Тя предпазва бактерийна клетка от външни въздействия и осигурява обмяната на веществата между цитоплазмата и външната среда. При някои видове бактерии клетъчната обвивка образува капсула (слизеста лепкава маса по повърхността), която обикновено има защитна функция. Под клетъчна обвивка се намира цитоплазмена мембрана, която е полупропусклива и проявява избирателна способност към навлизащите в бактерии вещества. Включава важни за бактерийната обмяна ензими (протеаза, захараза, амилаза, пектиназа и др.). Цитоплазмата е полутечна, безцветна, колоидна маса, която съдържа белтъчини, липиди, въглехидрати, вода и менирални соли. В нея се наблюдават вакуоли и различни включения – рибозоми, волутинови зърна, мастни капки, зърна от гликоген и другие бактерии нямат оформено клетъчно ядро (нямат ядрена обвивка), обаче съдържат ядрено вещество – дезоксирибонуклеинова киселина (ДНК). Само миксобактериите притежават морфологично оформено ядро. Бактерии биват подвижни или неподвижни. Подвижните Бактерии са снабдени с един или повече тънки цитоплазмени израстъка (реснички). Спирохетите и миксобактериите се придвижват чрез свиване и разпускане на цялата клетка.

 

    Според начина на хранене, бактерии се делят на автотрофни организми и хетеротрофни организми.

  • Автотрофните Бактерии синтезират сами сложни органични съединения (нитрифициращите бактерии, железобактериите, серобактериите и др.).
  • Хетеротрофните Бактерии усвояват само готови органични съединения. Когато се развиват върху мъртви органични остатъци, те са сапрофити (глилостните бактерии), а върху живи организми – паразити (патогенните бактерии).

 

    Според начина на дишане бактерии биват аеробни – развиват се само при достъп на кислород, анаеробни – развиват се само в отсътсвие на кислород, факултативно анаеробни – развиват се както в аеробна, така и в анаеробна среда.

 

    Бактерии се размножават чрез просто делене (амитозис), като от една майчина клетка се образуват 2 дъщерни. Деленето се предхожда от натрупване на ядрено вещество и на резервни вещества в клетката. По-рядко Бактерии се размножават чрез пъпкуване. При благоприятни условия за 24 часа, една бактерийна клетка дава голямо количество дъщерни клетки. Спорите у бактерии не служат за размножаване, а за запазване на вида при неблагоприятни условия.

    Бактерии са най-разпространените живи организми. Срещат се във въздуха, водата, почвата, растенията, животните и човека, в хранителните продукти и предметите. Участвуват в кръговрата на веществата в природата.

 

    Плодородието на почвата се дължи най-вече на жизнената дейност на Бактерии, които минерализират органични остатъци и образуват съединения, усвоими от растенията, като приложение на Микробиологичен тор «ЕФЕКТ».

    Азотфиксиращите микроорганизми свързват голямо количество азот от въздуха. Много Бактерий участвуват в създаването на почвената структура. В горните слоеве на културните почви на площ 1 ха се съдържат няколко тона Бактерии. За обогатяване на почвата с чисти активни култури от Бактерии в нея се внасят бактерийни торове, като Микробиологичен тор «ЕФЕКТ».

     Някои видове Бактерии намират приложение за получаване на белтъчини, витамини, антибиотици, ензими и други биологично активни вещества като в биопродукция «AgroBioStim».

    Образуваната от млечнокиселите бактерии млечна киселина потиска дейността на гнилосните Бактерии, което широко се използува в хранителна промишленост и в селско стопанство.

    Чисти култури от Бактерии се използуват в микробиологията, биохимията и генетиката. Някои Бактерии причиняват вреда. Гнилостните Бактерии разлагат хранителни продукти и ги правят негодни за консумация, нитрифициращите Бактерии окисляват амоняка в минерални торове и могат да предизвикат взрив. Патогените Бактерии причиняват много болести по растенията.

 

 

БАКТЕРИЙНИ БОЛЕСТИ

по растенията (бактериози)

 

    Заразни болести, причинявани от фитопатогенни бактерии. Разпространени са навсякъде. В България са установени над 40 патогенни зарастенията бактерии, някои от които се проявяват масово и нанасят големи щети на селскостопански култури и горни дървета.

    Патогенните бактерии нападат всички органи на растенията и се развиват в проводящи и паренхемни тъкани, като предизвикват трахеобактериози, паренхиматози, тумори и др.

 

    При трахеобактериозите е засегната проводящата система на растенията, при които отделни органи или целите растения увяхват или изсъхват. Дължи се на запушване на проводящите съдове или на действието на екзотоксините на бактериите (Бактерийно изсъхване и Бактерийно увяхване).

    Когато е засегната паренхимната тъкан – парахиматози, заболяването се развива като гниене, петнистост или пригор. Гниене причиняват бактериите със силно изразена пектолитична активност. Те разрушават средната ламела на клетките на паренхимните тъкани, които се превръщат в безформена, втечна маса. От гниене страдат сочните тъкани на растенията – кореноплоди, клубени, луковици, плодове, месести листа (Бактерийно гниене на растенията). Петнистост се развива при загиване и промяна на цвета на тъканите от ограничена повърхност на растенията. Петната са първоначално мазни, светлозелени или тъмнозелени, по-късно светлокафяви, тъмнокафяви до черни (Бактериен пригор и Бактерийно петносване). При бързото нарастване и сливане на петната, почерняване на тъканите и загиване в някои случаи на цели органи на растенията заболяването се нарича пригор (Бактериален пригор).

    Особен характер имат бактериални болести при които има новообразувания като тумори, влакнести корени (Бактериален рак по растенията) и туберкули, които се отличават от туморите по това, че вътрешността им не е плътна.

 

    При туберкулозата по цвеклото, причинявана от Xanthomonas beticola, туберкулите са пълни със слуз, грапави, разположени изключително във връхната част на кореноплода.

 

    Бактерийни болести по растенията се разпространяват предимно в райони с топъл и влажен климат. Приобладават фитопатогенните бактерии от сем. Pseudomonaceae, род Pseudomonas (пръчки с полярни флагели) и род Xanthomonas (пръчки с полярен флагел с жълто оцветени колонии, което се дължи на жълтия пигмент - каротиноид). Други фитопатогенни бактерии са от сем. Corynebacteriaceae, род Corynebecterium (извити или разклонени пръчки, неподвижни), от сем. Enterobacteriaceae, род Erwinia, и от сем. Rhizobiaceae род Agrobacterium (подвижни къси пръчки). Фитопатогенните видове от сам. Bacillaceae, род Bacillus, образуват спори. Съществуват различни класификации на Бактерийни болести.

    Фитопатогенните бактерии се запазват в почвата, в растителните остатъци, по кореновата система на растенията, в семената, в активно и неактивно състояние по многогодишните растения.

 

    Разпространяват се с дъждовните пръски и поливните води, с вятъра, с посадъчния материал и семената, с насекомите, с почвообработващите оръдия и чрез хората при отглеждане на културите. В растенията проникват през рани и естествени отвори – устьица, водни пори, нектарници и др.

    БОРБА. Спазване на правилно сеитбообращение с пространствена изолация, използуване на здрав и обеззаразен посевен материал, третиране посевной материал с «НАТУРАЛНИ РАСТЕЖНИ СТИМУЛАТОРИ», унищожаване на растителни остатъци, обеззаразяване на почвата в парцелите за производство на развод и в оранжериите. Пръскане на растенията с бактерициди и бактерийни стимулатори като «ЕКОТОРОВЕ» или с Микробиологичен тор «ЕФЕКТ», изрязване на заболелите части при многогодишните култури, унищожаване на заболелите растения, фитосанитарни мерки при отглеждане на културите, подхранване на растения с «ОМ ТОРОВЕ» или с «ЕКОТОРОВЕ», използуване на устойчиви сортове, външна и вътрешна карантина.

 

 

    Литература:

1. Българска селскостопанска енциклопедия.

2. И. Тафраджийски, А. Попов, С. Каров, Б. Наков. Фитопатология. София 1991 г.

3. Б. Наков, А. Попов, С. Каров, Г. Нешев. Специална фитопатология. София 1999 г.

4. В. Малинов. Производство на зеленчукови култури. Василина 2005-2006 гг.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, бактерийни болести, Фитопатогенните бактерии от сем. Pseudomonaceae, род Pseudomonas.
Фитопатогенните бактерии от сем. Pseudomonaceae, род Pseudomonas.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, бактерийни болести, бактериоза, Фитопатогенните бактерии от сем Pseudomonaceae, род Xanthomonas.
Фитопатогенните бактерии от сем Pseudomonaceae, род Xanthomonas.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, бактерийни болести, бактериоза, Фитопатогенните бактерии от род Xanthomonas.
Фитопатогенните бактерии от род Xanthomonas.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, органо-минерални торове, биопрепарат, биопрепарати, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни, магнезий, микроелементи, стимулатори, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, бактерийни болести, бактериоза, Фитопатогенните бактерии от род Pseudomonas.
Фитопатогенните бактерии от род Pseudomonas.

Биопродукти "AgroBioStim"

УКРЕПВА ИМУННАТА СИСТЕМА НА РАСТЕНИЯТА И ЧУВСТВИТЕЛНО

ПОДТИСКА ПОЯВАТА НА ГЪБНИ И БАКТЕРИАЛНИ БОЛЕСТИ!